Moda

Punk i elegancja – Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś ekscentryczna, a jednak pełna romantyzmu. Najnowsza kolekcja Haute couture francuskiego domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważnej wizji Karla Lagerfelda: uosobienie elegancji, ale i ekscentryzmu. To nieoczywiste uosobienie przepychu i bogactwa (gdzieniegdzie można dostrzec klejnoty z kolekcji Chanel High Jewelry), a jednocześnie prawdziwy powiew wolności. 

Jak co sezon nie zabra­kło kul­to­we­go, iko­nicz­ne­go twe­edu Cha­nel, któ­ry powstał dzię­ki Métiers d’art Lesa­ge i Mon­tex, a tak­że Lema­rié i Goos­sens, któ­ry przy­brał peł­ną obfi­to­ści wer­sję ozdo­bio­ną ceki­na­mi, kamie­nia­mi i kora­li­ka­mi. Czar­ne, pro­ste, atra­men­to­we, gar­ni­tu­ro­we spodnie zdo­bi teraz war­kocz z dia­men­tów, a krót­kie mini – sukien­ki ze ścią­ga­cza­mi w talii i koron­ko­we spód­ni­ce Dia­men­to­wy war­kocz zdo­bi czar­ne atra­men­to­we gar­ni­tu­ry spodni. Krót­kie sukien­ki ze ścią­ga­cza­mi w talii i koron­ko­we spód­ni­ce doda­ją szla­chet­nej kolek­cji pra­wi­dło­we­go twi­stu.

Vir­gi­nie Viard otwar­cie przy­zna­je, że przy two­rze­niu kolek­cji inspi­ro­wa­ła się nie­miec­ki­mi obra­za­mi, myśla­mi ucie­ka­jąc do mistrza Lager­fel­da i jego muzy ‑Dia­ne de Beau­vau-Cra­on, wyobra­ża­jąc sobie pun­ko­wą księż­nicz­kę , wystro­jo­ną w obszer­ną suk­nię z pió­ra­mi, duży­mi wło­sa­mi i nad­mia­rem biżu­te­rii, opusz­cza­ją­cą o świ­cie „Le Pala­ce”. I tak czerń, sza­rość i odcie­nie gra­na­tu – mrocz­ne i dostoj­ne, spo­ty­ka­ją się z bły­skiem kamie­ni i roz­świe­tlo­nym różem. Malo­wa­ne koron­ki wzbo­ga­ca­ją kurt­ki w for­mie boler­ka wzbo­ga­co­ne­go o twe­ed wyko­na­ny ze srebr­nej wstąż­ki. Sukien­ki z tafty oraz spód­ni­ce w sty­lu retro z czar­no – bia­ły­mi koron­ka­mi prze­ple­cio­ny­mi różo­wy­mi dopeł­nia­ją sznu­ro­wa­ne, inspi­ro­wa­ne dwor­ski­mi buty, wręcz stwo­rzo­ne do tań­ców do bia­łe­go rana w naj­lep­szych noc­nych klu­bach. W kolek­cji nie zabra­kło jed­nak szla­chet­nej pro­sto­ty, a więc ele­ganc­kich suk­ni wie­czo­ro­wych z jedwab­ne­go aksa­mi­tu z ozdob­ny­mi fal­ba­na­mi czy boga­ty­mi, dostoj­ny­mi hafta­mi.

Kam­pa­nia Cha­nel Hau­te Coutu­re na jesień-zimę 2020/21 zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na i nakrę­co­na  przez Mika­ela Jans­son. Przez kil­ka sekund w video zapre­zen­to­wa­no wyra­fi­no­wa­ną, ele­ganc­ka kolek­cję peł­ną boga­to zdo­bio­nych, ultra – roman­tycz­nych sukie­nek i twe­edów.

Chanel haute  Couture 2020 Chanel haute  Couture 2020 chanel najpiekniejszy zestaw Chanel haute  Couture 2020 Sukienka Chanel Chanel marynarka Chanel

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’Art 2020/21

Two­rzo­ne od nie­mal 18 lat kolek­cje Cha­nel Métiers d’Art to swo­isty hołd dla fran­cu­skich pro­jek­tan­tów i znaw­ców mody, a jed­no­cze­śnie two­rze­nie wyjąt­ko­we­go dia­lo­gu mię­dzy wiel­kim domem mody, a rze­mieśl­ni­ka­mi: haf­cia­rzy, pra­cow­ni­ków zaj­mu­ją­cych się pió­ra­mi, szew­ców,…
Więcej
Moda

Siła kobiet - Chanel Métiers d’Art 2020/21

Wejdź do nie­zwy­kłe­go świa­ta Kró­lo­wej Fran­cji – Kata­rzy­ny Medy­cej­skiej, sil­nej kobie­ty o ogrom­nym wpły­wie na poli­ty­kę, któ­ra jed­no­cze­śnie nad wszyst­ko fascy­no­wa­ła się kul­tu­rą i sztu­ką – zwłasz­cza archi­tek­tu­rą. Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Métiers d’art 2020/21 stwo­rzo­na…
Więcej
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej