Moda

Punk i elegancja – Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś ekscentryczna, a jednak pełna romantyzmu. Najnowsza kolekcja Haute couture francuskiego domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważnej wizji Karla Lagerfelda: uosobienie elegancji, ale i ekscentryzmu. To nieoczywiste uosobienie przepychu i bogactwa (gdzieniegdzie można dostrzec klejnoty z kolekcji Chanel High Jewelry), a jednocześnie prawdziwy powiew wolności. 

Jak co sezon nie zabra­kło kul­to­we­go, iko­nicz­ne­go twe­edu Cha­nel, któ­ry powstał dzię­ki Métiers d’art Lesa­ge i Mon­tex, a tak­że Lema­rié i Goos­sens, któ­ry przy­brał peł­ną obfi­to­ści wer­sję ozdo­bio­ną ceki­na­mi, kamie­nia­mi i kora­li­ka­mi. Czar­ne, pro­ste, atra­men­to­we, gar­ni­tu­ro­we spodnie zdo­bi teraz war­kocz z dia­men­tów, a krót­kie mini – sukien­ki ze ścią­ga­cza­mi w talii i koron­ko­we spód­ni­ce Dia­men­to­wy war­kocz zdo­bi czar­ne atra­men­to­we gar­ni­tu­ry spodni. Krót­kie sukien­ki ze ścią­ga­cza­mi w talii i koron­ko­we spód­ni­ce doda­ją szla­chet­nej kolek­cji pra­wi­dło­we­go twi­stu.

Vir­gi­nie Viard otwar­cie przy­zna­je, że przy two­rze­niu kolek­cji inspi­ro­wa­ła się nie­miec­ki­mi obra­za­mi, myśla­mi ucie­ka­jąc do mistrza Lager­fel­da i jego muzy ‑Dia­ne de Beau­vau-Cra­on, wyobra­ża­jąc sobie pun­ko­wą księż­nicz­kę , wystro­jo­ną w obszer­ną suk­nię z pió­ra­mi, duży­mi wło­sa­mi i nad­mia­rem biżu­te­rii, opusz­cza­ją­cą o świ­cie „Le Pala­ce”. I tak czerń, sza­rość i odcie­nie gra­na­tu – mrocz­ne i dostoj­ne, spo­ty­ka­ją się z bły­skiem kamie­ni i roz­świe­tlo­nym różem. Malo­wa­ne koron­ki wzbo­ga­ca­ją kurt­ki w for­mie boler­ka wzbo­ga­co­ne­go o twe­ed wyko­na­ny ze srebr­nej wstąż­ki. Sukien­ki z tafty oraz spód­ni­ce w sty­lu retro z czar­no – bia­ły­mi koron­ka­mi prze­ple­cio­ny­mi różo­wy­mi dopeł­nia­ją sznu­ro­wa­ne, inspi­ro­wa­ne dwor­ski­mi buty, wręcz stwo­rzo­ne do tań­ców do bia­łe­go rana w naj­lep­szych noc­nych klu­bach. W kolek­cji nie zabra­kło jed­nak szla­chet­nej pro­sto­ty, a więc ele­ganc­kich suk­ni wie­czo­ro­wych z jedwab­ne­go aksa­mi­tu z ozdob­ny­mi fal­ba­na­mi czy boga­ty­mi, dostoj­ny­mi hafta­mi.

Kam­pa­nia Cha­nel Hau­te Coutu­re na jesień-zimę 2020/21 zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na i nakrę­co­na  przez Mika­ela Jans­son. Przez kil­ka sekund w video zapre­zen­to­wa­no wyra­fi­no­wa­ną, ele­ganc­ka kolek­cję peł­ną boga­to zdo­bio­nych, ultra – roman­tycz­nych sukie­nek i twe­edów.

Chanel haute  Couture 2020 Chanel haute  Couture 2020 chanel najpiekniejszy zestaw Chanel haute  Couture 2020 Sukienka Chanel Chanel marynarka Chanel

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej