ModaNewsroom

PUMA x KARL LAGERFEL

PUMA ponownie łączy siły z KARLEM LAGERFELDEM, prezentując nową kolekcję ubrań i akcesoriów.

PUMA x KARL LAGERFEL

PUMA i KARL LAGERFEL kon­ty­nu­ją swo­ją współ­pra­cę, przed­sta­wia­jąc naj­now­szą kolek­cję dedy­ko­wa­ną zarów­no kobie­tom, jak i męż­czy­znom. W naj­now­szej linii obie mar­ki inspi­ro­wa­ły się archi­wal­ny­mi pro­jek­ta­mi PUMY, nada­jąc im nowo­cze­sne­go, luk­su­so­we­go szny­tu, z któ­re­go sły­nie KARL LAGERFELD.

Wspól­na kolek­cja jest ide­al­nym przy­kła­dem swo­bod­ne­go łącze­nia ponad­cza­so­wej kla­sy­ki z ultra­no­wo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi. Pro­jek­ty foku­su­ją się na legen­dar­nym pasku PUMA form­strip, któ­ry poja­wia się w kil­ku warian­tach. Wpro­wa­dza­jąc nowe kro­je, deta­le tech­nicz­ne oraz wyso­kiej jako­ści tka­ni­ny, nowa linia PUMA x KARL LAGERFELD odświe­ża wygląd odzie­ży spor­to­wej este­tycz­ny­mi akcentemi.

PUMA x KARL LAGERFEL buty

Duet pozo­sta­je wier­ny kla­sycz­nym syl­wet­kom butów PUMA, nano­sząc mody­fi­ka­cje w posta­ci deta­li kolo­ry­stycz­nych, zam­ków, tasie­mek oraz odwa­żen­go bran­din­gu. Poja­wia­ją się tu takie mode­le jak PUMA ROMA, CELL ALIEN czy CALI. Ubra­nia z kolek­cji ide­al­nie uzu­peł­nia­ją kolo­ry­sty­kę butów, dając moż­li­wość two­rze­nia peł­nych total looków. Pośród pro­po­zy­cji znaj­dzie­my m.in. roz­pi­na­ne spodnie z lam­pa­sem, t‑shirty, blu­zy, kurt­ki oraz torebki-nerki.

Ubra­nia, buty i akce­so­ria z kolek­cji PUMA x KARL LAGERFELD dostęp­ne będą od 10 paź­dzier­ni­ka 2019 roku na ofi­cjal­nej stro­nie PUMA.COM oraz KARL.COM, a następ­nie w wybra­nych skle­pach deta­licz­nych od 12 października.

PUMA x KARL LAGERFEL PUMA x KARL LAGERFEL sneakers PUMA x KARL LAGERFEL sneakers PUMA x KARL LAGERFEL sneakers PUMA x KARL LAGERFEL sneakers

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy