ModaNewsroom

PUMA x KARL LAGERFEL

PUMA ponow­nie łączy siły z KARLEM LAGERFELDEM, pre­zen­tu­jąc nową kolek­cję ubrań i akce­so­riów. PUMA i KARL LAGERFEL kon­ty­nu­ją swo­ją współ­pra­cę, przed­sta­wia­jąc naj­now­szą kolek­cję dedy­ko­wa­ną zarów­no kobie­tom, jak i męż­czy­znom. W naj­now­szej linii obie mar­ki inspirowały…

Więcej