ModaNewsroom

PUMA i ADER ERROR szukają piękna w niedoskonałościach

Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR ponownie połączyły siły, by stworzyć nową linię ubrań i butów „Under Creativity”.  Kolekcja to ukłon w stronę niedoskonałości, w których obie marki doszukuja się piękna. 

PUMA x ADER ERROR

Efek­tem współ­pra­cy PUMA x ADER ERROR są m.in. mode­le butów, takie jak PUMA CGR, Roma, RS 9.8 i Cell Alien, na któ­re nanie­sio­no kil­ka mody­fi­ka­cji. Twór­cy sku­pi­li się na deta­lach – buty akcen­to­wa­ne są odbla­sko­wy­mi ele­men­ta­mi, kon­tra­stu­ją­cy­mi szwa­mi i dekon­struk­cją. Dzię­ki takim zabie­gom, “Under Cre­ati­vi­ty” zacie­ra gra­ni­ce pomię­dzy kla­sy­ką a futu­ry­stycz­nym wyglą­dem. To samo moż­na zauwa­żyć w pozo­sta­łej czę­ści kolek­cji, w któ­rej znaj­dzie­my wia­trów­kę, kurt­kę pucho­wą, swe­ter, topy i spodnie. Do uzu­peł­nie­nia sty­li­za­cji, mar­ki ofe­ru­ją akce­so­ria, takie jak czap­ki czy ple­ca­ki. 

Debiu­tu­ją­cy w 2014 r. ADER ERROR stał się jed­ną z naj­pręż­niej­szych modo­wych firm w Korei. Styl mar­ki opie­ra się na mini­ma­li­zmie i funk­cjo­nal­no­ści, co prze­ja­wia się tak­że we współ­pra­cy z PUMA.

Kolek­cja PUMA x ADER ERROR dostęp­na będzie na ofi­cjal­nej stro­nie PUMA.com, w skle­pach PUMA, na ADERERROR.com i fla­go­wym skle­pie ADER ERROR w Seu­lu od 2 listo­pa­da. Część eks­klu­zyw­nej przed­pre­mie­ro­wej kolek­cji PUMA x ADER ERROR tra­fi do sprze­da­ży już 30 paź­dzier­ni­ka na ADERERROR.com oraz we fla­go­wym skle­pie ADER ERROR w Seu­lu.

Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERRORFirma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR Firma sportowa PUMA i koreańska marka odzieżowa ADER ERROR

W Pol­sce pro­duk­ty dostep­ne będą w D.H. Vit­kac oraz SneakerStudio.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy