ModaNewsroom

PUMA i ADER ERROR szukają piękna w niedoskonałościach

Fir­ma spor­to­wa PUMA i kore­ań­ska mar­ka odzie­żo­wa ADER ERROR ponow­nie połą­czy­ły siły, by stwo­rzyć nową linię ubrań i butów „Under Cre­ati­vi­ty”.  Kolek­cja to ukłon w stro­nę nie­do­sko­na­ło­ści, w któ­rych obie mar­ki doszu­ku­ja się pięk­na.  Efektem…

Więcej