Styl życia

PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko”. Ta kultowa piosenka to najlepszy wstęp do tego, by ukazać siłę i emocje, jakie skrywają w sobie kolory. Poznaj ich znaczenie!

KOLORY TO EMOCJE

Bar­wy to emo­cje, ale tak­że for­ma komu­ni­ka­cji, o czym naj­le­piej wie­dzą mala­rze, pro­jek­tan­ci mody oraz wnętrz. Wystar­czy spoj­rzeć na obra­zy Caravaggio’ego –  mistrz do swo­ich dzieł wpro­wa­dził świa­tło­cień. Zapew­ne zapa­dły Ci w pamię­ci takie kolo­ry, jak czerń i czer­wień. Z kolei, impre­sjo­ni­ści posłu­gi­wa­li się pale­tą sub­tel­nych odcie­ni. Paste­le, roz­my­te bar­wy wpro­wa­dza­ły lek­ki nastrój, uka­zu­jąc ulot­ność chwi­li. Dla kon­tra­stu „Krzyk” Edvar­da Mun­cha to wyraz eks­pre­sjo­ni­zmu. Żywe, inten­syw­ne bar­wy poma­rań­czy i czer­wie­ni odda­ją w peł­ni emo­cje: ból, gwał­tow­ność i sza­leń­stwo.

O PSYCHOLOGII KOLORÓW

Psy­cho­lo­gia kolo­rów to dzie­dzi­na zaj­mu­ją­ca się bada­niem wpły­wu barw na czło­wie­ka. Każ­da z nich powią­za­na jest z ludz­kim doświad­cze­niem, a nawet już na pozio­mie instynk­tu i sko­ja­rzeń. Czy wiesz, że zuży­wasz dużo wię­cej ener­gii patrząc na cie­plej­sze kolo­ry np. żółć niż na chłod­niej­sze tona­cje fio­le­tu, nie­bie­skie­go i zie­lo­ne­go?

KOLORY I ICH SYMBOLIKA W RÓŻNYCH KULTURACH

Psy­cho­lo­gia kolo­rów doty­czy tak­że sfe­ry kul­tu­ro­wej. W wie­lu krę­gach, czer­wień sym­bo­li­zu­je głód, gniew i koja­rzy się z agre­sją. Dla innych kolor ten uosa­bia miłość, namięt­ność i romans, dla­te­go męż­czyź­ni kupu­ją kobie­tom czer­wo­ne róże. Bor­do­we i kar­ma­zy­no­we ubra­nia są też atry­bu­tem gwiazd.  Nie bez powo­du mówi się o sty­li­za­cjach „na czer­wo­nym dywa­nie”.

W kul­tu­rze euro­pej­skiej bia­ła suk­nia ślub­na przy­wo­dzi na myśl czy­stość i nie­win­ność. Prze­ciw­nie jest w Indiach. Tam wła­śnie biel, a nie czerń, koja­rzy się z żało­bą. W Chi­nach, pan­ny mło­dy wybie­ra­ją czer­wo­ne kre­acje, bo ten kolor zwia­stu­je pomyśl­ność, bogac­two i powo­dze­nie.

Bar­wy są tak­że sil­ne koja­rzo­ne ze zmia­na­mi zacho­dzą­cy­mi w spo­łe­czeń­stwach. Np. róż mil­len­nial pink stał się kolo­rem „poko­le­nia mile­nial­sów”. Insty­tut Pan­to­ne regu­lar­nie ogła­sza kolor roku, któ­ry obra­zu­je nie tyl­ko naj­now­sze tren­dy, ale rów­nież prze­mia­ny spo­łecz­ne i kul­tu­ro­we.

Czy­taj: https://www.vers-24.pl/jaki-kolor-pantone-zatriumfuje-w-2018-roku/

PSYCHOLOGIA KOLORÓW: SFERY ŻYCIA

Kolo­ry odgry­wa­ją tak­że waż­ną rolę w urzą­dza­niu wnętrz. Jed­ne uspo­ka­ja­ją i spra­wia­ją, że czu­jesz się zre­lak­so­wa­ny, a inne pobu­dza­ją i wno­szą do pomiesz­czeń radość, ale mogą też męczyć wzrok. O potę­dze kolo­rów prze­ko­na­li się wszy­scy ci, któ­rzy pra­co­wa­li w dzia­le mar­ke­tin­gu. Wie­le marek bar­dzo świa­do­mie dobie­ra logo oraz pale­tę barw np. Play, któ­ry sta­wia na tajem­ni­czy i magne­tycz­ny fio­let lub CCC (fir­ma obuw­ni­cza), koja­rzo­na z poma­rań­czo­wym – sym­bo­lem wital­no­ści i wyso­kiej jako­ści.

Kolo­ry mają duży wpływ na prze­bieg nego­cja­cji, o czym dowiesz się z zasad dress code’u. Dorad­cy wize­run­ku i sty­li­ści pod­po­wia­da­ją nie tyl­ko poli­ty­kom, dyplo­ma­tom, ale rów­nież praw­ni­kom i busi­ness­ma­nom w zakre­sie odpo­wied­nie­go kom­ple­to­wa­nia gar­de­ro­by. Są kolo­ry, któ­re pomo­gą Ci zbu­do­wać auto­ry­tet (sza­rość, gra­nat), takie, któ­re budzą zaufa­nie (nie­bie­ski) oraz te sym­bo­li­zu­ją­ce inno­wa­cje i kre­atyw­ność (róż, poma­rańcz).  

Kolor, któ­ry wpra­wia Cie­bie w dobry nastrój i jakim lubisz się ota­czać mówi wie­le o Two­jej oso­bo­wo­ści. Jaki skradł Ci ser­ce w tym sezo­nie?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy