ModaNewsroom

JAKI KOLOR PANTONE ZATRIUMFUJE W 2018 ROKU?

Na ten moment wszyscy czekaliśmy. Jeden, jedyny kolor pośród całej gamy odcieni. Zdominuje świat mody i wnętrz w 2018 roku. Jaki? Ogłaszamy werdykt Instytutu Pantone!

KOLOR ROKU PANTONE 2018

Tym razem wybór padł na odcień Ultra Vio­let (18–3838). Wyra­zi­sty fio­let, któ­ry obra­zu­je prze­mia­ny spo­łecz­ne i kul­tu­ro­we w ska­li glo­bal­nej będzie naj­bar­dziej pożą­da­nym kolo­rem 2018. Cenio­ny za ory­gi­nal­ność, sym­bo­li­zu­je myśle­nie na mia­rę wizjo­ne­rów.

KOLORY ROKU PANTONE W POPRZEDNICH LATACH

Dotych­czas mie­li­śmy do czy­nie­nia z wie­lo­ma pro­po­zy­cja­mi kolo­rów, któ­re budzi­ły skraj­ne emo­cje. Od rado­ści, aż po zdzi­wie­nie. W 2017 roku prym wiódł odcień zie­le­ni o nazwie Gre­ene­ry. Soczy­sty, świe­ży kolor jabł­ka urwa­ne­go pro­sto z drze­wa nawią­zy­wał do pierw­szych dni wio­sny, kie­dy to przy­ro­da budzi się do życia. Koja­rzo­ny z pro­eko­lo­gicz­ny­mi posta­wa­mi poja­wił się w modzie, desi­gnie i archi­tek­tu­rze.

2016 rok zasko­czył nas pod wzglę­dem wybo­ru naj­mod­niej­sze­go kolo­ru. Po raz pierw­szy posta­wio­no na zesta­wie­nie dwóch odcie­ni w jed­nym: Rose Quartz i Sere­ni­ty. Ten sub­tel­ny duet przy­wo­dził nam na myśl epo­kę impre­sjo­ni­zmu.

2015 rok nale­żał do kolo­ru Mar­sa­la: czer­wień wpa­da­ją­ca w brąz zago­ści­ła na ubra­niach i kosme­ty­kach. Szmin­ki o odcie­niu wina sym­bo­li­zo­wa­ły pew­ność sie­bie, ele­gan­cję i wyra­fi­no­wa­nie.

Się­ga­my tak­że pamię­cią do 2014 roku, kie­dy to Insty­tut Pan­to­ne przy­znał Radiant Orchid tytuł naj­go­ręt­sze­go kolo­ru. Zwia­sto­wał zmia­ny, pobu­dzał do inno­wa­cyj­ne­go myśle­nia i napa­wał nas siłą.

Co Wy myśli­cie o Ultra­fio­le­cie? My już nie może­my się go docze­kać w naszej gar­de­ro­bie i sypial­ni.

Tekst: Ilo­na JAwor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy