ModaNewsroom

Przepiękna współpraca: Converse x Shrimps

Londyńska marka odzieżowa Shrimps jest znana z tworzenia unikalnych, pięknie wykonanych produktów, charakteryzujących się wyrazistymi wzorami i teksturami. Twórcy marki stworzyli wspólnie z Converse swobodną i jednocześnie elegancką kolekcję, w której kontynuują zabawę kolorami i grafiką. 

Converse x Shrimps

Conver­se x Shrimps

Dyrek­tor kre­atyw­na Shrimps, Han­nah Weiland połą­czy­ła kla­sycz­ną, wszech­stron­ną este­ty­kę mar­ki Conver­se z kobie­cym, luk­su­so­wym i wyra­fi­no­wa­nym akcen­tem Shrimps. Powsta­ła kolek­cja, któ­ra wyno­si poję­cia nowo­cze­sne­go, kobie­ce­go sty­lu na wyż­szy poziom.

Sku­pia­jąc się wokół syl­we­tek Chuck 70 i One Star, kolek­cja zosta­ła posze­rzo­na o naj­wyż­szej jako­ści odzież inspi­ro­wa­ną gra­ficz­ny­mi nadru­ka­mi z wcze­śniej­szych pro­jek­tów Han­nah. Wzo­ry kre­we­tek i roman­tycz­nych róż są obec­ne w całej linii. Ide­al­ne dla miło­śni­ków mody, któ­rzy nie boją się mie­szać i łączyć róż­nych sty­lów.

W mode­lu One Star pudro­wo-różo­we płót­no buta zosta­ło zadru­ko­wa­ne wiśnio­wy­mi gra­fi­ka­mi oraz ozdo­bio­ne cha­rak­te­ry­stycz­nym futer­kiem na pię­cie. Całość opie­ra się na dopa­so­wa­nej gumo­wej pode­szwie.

Converse Shrimps kolekcja butów

Conver­se x Shrimps

Model Chuck 70 powstał na bia­łym płót­nie w sty­lu vin­ta­ge z czar­ny­mi nadru­ka­mi. Pię­ta, podob­nie jak przy mode­lu One Star, wykoń­czo­na jest czar­nym futer­kiem, a całość opie­ra się na czar­nej, gumo­wej pode­szwie. 

W asor­ty­men­cie znaj­dzie­my rów­nież pasu­ją­ce do butów blu­zy, long­sle­eve oraz spodnie dre­so­we.

Converse x Shrimps buty

Conver­se x Shrimps

Converse x Shrimps

Conver­se x Shrimps

Converse x Shrimps

Conver­se x Shrimps

Kolek­cja dostęp­na jest w skle­pach w Gale­rii Moko­tów oraz Wroc­la­vii.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy