ModaNewsroom

Przepiękna współpraca: Converse x Shrimps

Lon­dyń­ska mar­ka odzie­żo­wa Shrimps jest zna­na z two­rze­nia uni­kal­nych, pięk­nie wyko­na­nych pro­duk­tów, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wyra­zi­sty­mi wzo­ra­mi i tek­stu­ra­mi. Twór­cy mar­ki stwo­rzy­li wspól­nie z Conver­se swo­bod­ną i jed­no­cze­śnie ele­ganc­ką kolek­cję, w któ­rej kon­ty­nu­ują zaba­wę kolo­ra­mi i…

Więcej