Jedzenie

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Die­ta na jesień powin­na dostar­czać do nasze­go orga­ni­zmu dużo zdro­wych kalo­rii. Niskie tem­pe­ra­tu­ry i sza­rość dnia spra­wia jed­nak, że czę­ściej niż latem mamy ocho­tę na cia­stecz­ka i pysz­ną, gorą­cą cze­ko­la­dę. Nasze cia­ło potrze­bu­je wię­cej ciepła…

Więcej