Uroda

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Tegoroczny Dzień Matki z pewnością będzie inny, niż dotychczasowy, kiedy spotykaliśmy się wspólnie na kawie czy obiedzie bądź świętowaliśmy z całą rodziną. Dzień Matki to bowiem jeden z tych cudownych dni, gdy beztrosko celebrujemy kobiecość i wspólnie spędzamy czas.  Tym razem, z pewnością nie każdy z nas będzie miał szansę uściskać i złożyć Mamie życzenia osobiście.

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Pre­zen­ty na Dzień Mat­ki, któ­re Ją zachwy­cą: Jo Malo­ne Lon­don English Pear & Freesia/douglas.pl; Tom Ford pomadka/douglas.pl; Cha­nel Le Lift krem; BYREDO krem do rąk; Cha­nel Le Blanc roz­świe­tla­ją­ce serum; Bob­bi Brown roz­świe­tlacz w różo­wym odcie­niu (w limi­to­wa­nym opa­ko­wa­niu z kwia­to­wym motywem)/douglas.pl; La Mer koncen­trat pielęgnacyjny/douglas.pl; SESDERMA Daeses, krem liftin­gu­ją­cy do twa­rzy i cia­ła; Zara Home wazon; Swa­ro­vski naszyj­nik Ten­nis Delu­xe;  Cha­nel ujędr­nia­ją­cy i odmła­dza­ją­cy krem do cia­ła; La Mer The Eye Con­cen­tra­te krem pod oczy/douglas.pl; LOUIE jedwab­na poszew­ka; Reebok zegarek/GO Sport; Kil­lian Voulez-vous coucher avec Moi zapach/douglas.pl; Boh­man The­re­se – Ta dru­ga; TOM FORD zapach Black Orchid/douglas.pl.

Dotych­czas zor­ga­ni­zo­wa­nie Dnia Mat­ki wyda­wa­ło się o wie­le łatwiej­sze – wystar­czy­ło zabra­nie ją na pysz­ny lunch czy zaska­ku­ją­ce odwie­dzi­ny – nie­spo­dzian­ka. W tym roku, ponie­waż nadal wie­le z nas prze­by­wa w domach z uwa­gi na pan­de­mię COVID-19, spę­dza­nie tego dnia w gro­nie rodzin­nym wyda­je się nie­moż­li­we. 

Mimo, że tego­rocz­ny Dzień Mat­ki będzie inny, dzię­ki wspa­nia­łym, nie­po­wta­rzal­nym pre­zen­tom możesz jak naj­peł­niej oka­zać uzna­nie i miłość, spra­wia­jąc, że ten dzień będzie jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wy – i to bez wzglę­du na to, czy jeste­ście bli­sko sie­bie, czy też dzie­lą Was tysią­ce kilo­me­trów. 

Dzień Mat­ki to jed­nak ide­al­ny moment na wysła­nie kwia­tów, któ­re zawsze są nie­mal ide­al­nym roz­wią­za­niem. Podob­nie jak kla­sycz­na, ponad­cza­so­wa biżu­te­ria, per­fu­my czy dobre kosme­ty­ki nawil­ża­ją­ce, pie­lę­gnu­ją­ce cerę doj­rza­łą. Nie­za­leż­nie od tego, czy two­ja Mama jest ele­ganc­ka i doce­nia luk­su­so­we rze­czy czy akce­so­ria, bądź nad wszyst­ko kocha pro­sto­tę, książ­ki i kwia­ty, może­cie być pew­ni, że nasze pro­po­zy­cje pre­zen­tów z oka­zji Dnia Mat­ki z pew­no­ścią Ją zachwy­cą, wywo­łu­jąc uśmiech na jej twa­rzy. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…
Więcej
Uroda

Zmysłowe zwieńczenie nocnego rytuału - Coco Mademoiselle L’eau Privée 

Znacz­nie bar­dziej intym­na wer­sja dobrze zna­ne­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody Coco Made­mo­isel­le –  L’eau Pri­vée, jest niczym ską­pa­na w deli­kat­nym świe­tle i stwo­rzo­na na noc. Już od 2001 zapach Coco Made­mo­isel­le uwo­dzi dresz­czem cytru­sów i…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej