Uroda

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Tegoroczny Dzień Matki z pewnością będzie inny, niż dotychczasowy, kiedy spotykaliśmy się wspólnie na kawie czy obiedzie bądź świętowaliśmy z całą rodziną. Dzień Matki to bowiem jeden z tych cudownych dni, gdy beztrosko celebrujemy kobiecość i wspólnie spędzamy czas.  Tym razem, z pewnością nie każdy z nas będzie miał szansę uściskać i złożyć Mamie życzenia osobiście.

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Pre­zen­ty na Dzień Mat­ki, któ­re Ją zachwy­cą: Jo Malo­ne Lon­don English Pear & Freesia/douglas.pl; Tom Ford pomadka/douglas.pl; Cha­nel Le Lift krem; BYREDO krem do rąk; Cha­nel Le Blanc roz­świe­tla­ją­ce serum; Bob­bi Brown roz­świe­tlacz w różo­wym odcie­niu (w limi­to­wa­nym opa­ko­wa­niu z kwia­to­wym motywem)/douglas.pl; La Mer koncen­trat pielęgnacyjny/douglas.pl; SESDERMA Daeses, krem liftin­gu­ją­cy do twa­rzy i cia­ła; Zara Home wazon; Swa­ro­vski naszyj­nik Ten­nis Delu­xe;  Cha­nel ujędr­nia­ją­cy i odmła­dza­ją­cy krem do cia­ła; La Mer The Eye Con­cen­tra­te krem pod oczy/douglas.pl; LOUIE jedwab­na poszew­ka; Reebok zegarek/GO Sport; Kil­lian Voulez-vous coucher avec Moi zapach/douglas.pl; Boh­man The­re­se – Ta dru­ga; TOM FORD zapach Black Orchid/douglas.pl.

Dotych­czas zor­ga­ni­zo­wa­nie Dnia Mat­ki wyda­wa­ło się o wie­le łatwiej­sze – wystar­czy­ło zabra­nie ją na pysz­ny lunch czy zaska­ku­ją­ce odwie­dzi­ny – nie­spo­dzian­ka. W tym roku, ponie­waż nadal wie­le z nas prze­by­wa w domach z uwa­gi na pan­de­mię COVID-19, spę­dza­nie tego dnia w gro­nie rodzin­nym wyda­je się nie­moż­li­we. 

Mimo, że tego­rocz­ny Dzień Mat­ki będzie inny, dzię­ki wspa­nia­łym, nie­po­wta­rzal­nym pre­zen­tom możesz jak naj­peł­niej oka­zać uzna­nie i miłość, spra­wia­jąc, że ten dzień będzie jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wy – i to bez wzglę­du na to, czy jeste­ście bli­sko sie­bie, czy też dzie­lą Was tysią­ce kilo­me­trów. 

Dzień Mat­ki to jed­nak ide­al­ny moment na wysła­nie kwia­tów, któ­re zawsze są nie­mal ide­al­nym roz­wią­za­niem. Podob­nie jak kla­sycz­na, ponad­cza­so­wa biżu­te­ria, per­fu­my czy dobre kosme­ty­ki nawil­ża­ją­ce, pie­lę­gnu­ją­ce cerę doj­rza­łą. Nie­za­leż­nie od tego, czy two­ja Mama jest ele­ganc­ka i doce­nia luk­su­so­we rze­czy czy akce­so­ria, bądź nad wszyst­ko kocha pro­sto­tę, książ­ki i kwia­ty, może­cie być pew­ni, że nasze pro­po­zy­cje pre­zen­tów z oka­zji Dnia Mat­ki z pew­no­ścią Ją zachwy­cą, wywo­łu­jąc uśmiech na jej twa­rzy. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

Wakacyjny blask - Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020

Fran­cu­ski dom mody Cha­nel zapra­sza nas na waka­cyj­ny rejs po wybrze­żu Morza Śród­ziem­ne­go – to obiet­ni­ca wietrz­ne­go, sło­necz­ne­go i olśnie­wa­ją­ce­go lata. Eks­klu­zyw­na kolek­cja Sum­mer of Glow przy­wo­łu­je na myśl bez­tro­skie waka­cje w kuror­cie na Riwie­rze…
Więcej
Styl życia

Świece i zapachy do domu, które pokochasz

Od kil­ku tygo­dni więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – czy to zapa­da­jąc w hiber­na­cję, relak­su­jąc się, czy­ta­jąc książ­ki i oglą­da­jąc fil­my, czy też po pro­stu pra­cu­jąc. Co spra­wi, że prze­sia­dy­wa­nie w domu będzie jesz­cze przy­jem­niej­sze?…
Więcej