Uroda

PRAVANA JUŻ W POLSCE! 

Od dziś koloryzacja włosów nie będzie mieć przed Tobą tajemnic, a Twoje pasma zyskają nowy, żywy kolor. PRAVANA to marka, która zaskakuje, szokuje, a zarazem uzależnia.  Już oficjalnie dostępna jest w Polsce! Ciemne, blond, a może różowe? Każdy z nas na swój własny sposób chce czuć się dobrze, aby kroczyć przez życie z pewnością siebie. Właśnie z tą myślą powstała marka PRAVANA, która gwarantuje profesjonalną koloryzację włosów. 

PRAVANA to pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki, któ­re zosta­ły stwo­rzo­ne przez sty­li­stów dla sty­li­stów. Zało­ży­ciel mar­ki, Ste­ven God­dard, wyko­rzy­stał swo­je ogrom­ne doświad­cze­nie zawo­do­we jako inno­wa­tor pro­duk­tów i pro­fe­sjo­nal­ny sty­li­sta do stwo­rze­nia gamy pro­duk­tów, któ­re prze­wi­du­ją oraz reali­zu­ją praw­dzi­we pra­gnie­nia i potrze­by wło­sów kolo­ry­zo­wa­nych. Mar­ka każ­de­go dnia i na całym świe­cie uła­twia sty­li­stom ich codzien­ną pra­cę w salo­nach, zapew­nia­jąc pro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­ty o nie­by­wa­łej i bez­kon­ku­ren­cyj­nej jako­ści. Pro­fe­sjo­nal­na kolo­ry­za­cja wło­sów zapew­ni Ci spek­ta­ku­lar­ne efek­ty, o jakich jesz­cze nie śni­łaś i obu­dzi w Tobie ducha kre­atyw­no­ści! Żywe, sza­lo­ne kolo­ry to coś, cze­go cza­sa­mi potrze­bu­je każ­dy! PRAVANA speł­nia więc te potrzeby.

PRAVANA, czyli nowy wymiar koloryzacji włosów!

Ponad 135 odcie­ni wie­lo­krot­nie nagra­dza­nych, trwa­łych, kre­mo­wych farb do wło­sów, któ­re szo­ku­ją swo­imi kolo­ra­mi. Zawar­te w pro­duk­tach biał­ka jedwa­biu, biał­ka kera­ty­no­we oraz natu­ral­ne fil­try UV dosko­na­le pie­lę­gnu­ją wło­sy spra­wia­jąc, że są one w lep­szej kon­dy­cji po kolo­ry­za­cji niż przed! Mar­ka posia­da w swo­jej ofer­cie wie­lo­krot­nie nagra­dza­ną per­ma­nent­ną kolo­ry­za­cję do wło­sów PRAVANA Chro­ma­Silk, któ­ra w 100% kry­je siwe wło­sy, dając im nie­wia­ry­god­ny połysk, jedwa­bi­stość i dłu­go­trwa­ły kolor. Lide­rem w kate­go­rii kre­atyw­nych, żywych kolo­rów jest linia PRAVANA VIVIDS, któ­ra dedy­ko­wa­na jest wszyst­kim odważ­nym i sza­lo­nym oso­bą, któ­re nie boją się eks­pe­ry­men­to­wać ze swo­im wyglą­dem. PRAVANA ofe­ru­je rów­nież inne pro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­ty do kolo­ry­za­cji wło­sów, gdzie każ­dy znaj­dzie coś dla siebie!

Dlaczego pokochasz markę PRAVANA? 

  • Pro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­ty o odżyw­czych skład­ni­kach. 
  • Sze­ro­ka gama pro­duk­tów: od natu­ral­nych odcie­ni aż po żywe, neo­no­we kolo­ry, któ­re dają nie­skoń­cze­nie wie­le moż­li­wo­ści. 
  • Wyso­ka jakość i wydaj­ność pro­duk­tów. 
  • Spek­ta­ku­lar­ne efek­ty oraz trwa­łość kolo­ru. 
  • Gwa­ran­cja odży­wie­nia, bla­sku oraz rege­ne­ra­cji pasm. 

Uru­chom swo­ją wyobraź­nię z PRAVANA i olśnij wszyst­kich feno­me­nal­ną kolo­ry­za­cją włosów!

Już dziś zapy­taj swo­je­go fry­zje­ra o kolo­ry­za­cję wło­sów z pro­duk­ta­mi mar­ka PRAVANA. Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o tej mar­ce?  Odwiedź insta­gram @pravana_polska

Jesteś fry­zje­rem i chcesz wpro­wa­dzić mar­kę PRAVANA do swo­je­go salo­nu? Napisz do nas: kontakt@perfectsalon.pl.

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy