Inna

Poznaj nową szczotkę Tangle Teezer The Ultimate

Masz rano duży problem ze spięciem, związaniem włosów dokładnie tak jak dziewczyny na Instagramie? Kosmyki odstają, a żaden grzebień ani szczotka nie pomaga? To za chwilę będzie historia. Tangle Teezer przedstawia nową szczotkę z rączką, która pomoże zrobić idealnego koka czy kucyka – The Ultimate. 

Tangle Teezer szczotka The Ultimate

Na począt­ku przy­po­mi­na dużej jaj­ko, z dłu­gi­mi ząb­ka­mi. A potem zamie­nia się w nasze­go zba­wi­cie­la. Szczot­ka Tan­gle Teezer The Ulti­ma­te powsta­ła po to, by pomóc Ci w codzien­nej wal­ce z nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. Posia­da wyjąt­ko­wą kon­fi­gu­ra­cję ząb­ków – dłu­gich i krót­kich – osa­dzo­nych bar­dzo gęsto, po to by zła­pać każ­dy kosmyk i usta­wić go w pożą­da­nej przez nas pozy­cji. 

Za jej pomo­cą w bar­dzo łatwy i pro­sty spo­sób zro­bisz kucy­ka, koka czy inne fry­zu­ry, któ­re wyma­ga­ją wygła­dze­nia, obję­to­ści i roz­ja­śnie­nia. Szczot­ka nada­je naszym wło­som nie­sa­mo­wi­te­go bla­sku, a jed­no­cze­śnie ide­al­nie je roz­cze­su­je! Świet­nie pora­dzi sobie nawet z wło­sa­mi pola­kie­ro­wa­ny­mi, mokry­mi czy krę­co­ny­mi. Jeśli wolisz wło­sy roz­pusz­czo­ne – szczot­ka nada im obję­to­ści, pod­no­sząc je od nasa­dy. Dzię­ki niej możesz rów­nież wyko­nać ide­al­ny tapir!

Jest pierw­szą szczot­ką prze­zna­czo­ną do wykań­cza­nia i sty­li­za­cji fry­zur, z któ­rej korzy­sta się tak miło! Posia­da rącz­kę, któ­ra spra­wia, że nie wyśli­zgu­je się z ręki pod­czas jakich­kol­wiek, nawet trud­nych manew­rów. 

Stwo­rzo­na w dwóch kolo­rach: czar­nym oraz różo­wym, sta­nie się ulu­bień­cem każ­dej dziew­czy­ny!

Dostęp­na wyłącz­nie w dro­ge­riach Hebe na tere­nie całe­go kra­ju w cenie: 49,99 PLN. 

Uwa­ga: ten pro­dukt uza­leż­nia!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy