UrodaVers24 favorites

Polskie marki kosmetyczne, które musisz znać

Dzisiaj przedstawimy Wam 10 polskich marek kosmetycznych, które powinniście znać. Co więcej, warto szerzej zainteresować się ich ofertą. Polski przemysł kosmetyczny ma się naprawdę świetnie i możemy być dumni z naszych rodzimych producentów. Oferują oni produkty świetnej jakości, często w bardzo konkurencyjnych cenach. Poniżej lista naszych ulubionych, polskich marek kosmetycznych.

Polskie marki kosmetyczne

 1. Anna­bel­le Mine­rals

  Fir­ma, któ­re w swo­jej ofer­cie posia­da wyko­na­ne w 100% ze skład­ni­ków mine­ral­nych kosme­ty­ki do maki­ja­żu. Pięk­nie wyglą­da­ją na skó­rze, two­rząc dłu­go­trwa­ły maki­jaż. Oprócz tego aktyw­nie dba­ją o naszą cerę.
  Jeże­li wcze­śniej nie mia­ły­ście oka­zji testo­wać kosme­ty­ków mine­ral­nych, to koniecz­nie musi­cie nad­ro­bić zale­gło­ści. Na pew­no ucie­szy Was fakt, że fir­ma w swo­jej regu­lar­nej sprze­da­ży posia­da prób­ki, któ­rych koszt nie prze­kra­cza 10 zł. W ten spo­sób będzie­cie mogły spraw­dzić jak dany kosme­tyk wyglą­da na Waszej skó­rze oraz dobrać odpo­wied­ni kolor. Pro­duk­ty Anna­bel­le Mine­rals są porów­ny­wa­ne do bar­dzo cenio­nej na świe­cie mar­ki Bare Mine­rals, a ich cena jest o ponad poło­wę niż­sza.

 2. Body­Bo­om

  Szu­kasz sku­tecz­ne­go spo­so­bu na cel­lu­lit? Koniecz­nie wypró­buj kawo­we peelin­gi od Body­Bo­om. Two­rzo­ne są w 100% z natu­ral­nych skład­ni­ków wśród któ­rych moż­na zna­leźć: kawę Robu­sta, cze­ko­la­dę oraz ole­je – maka­da­mia, mig­da­ło­wy i arga­no­wy. Widocz­ne rezul­ta­ty zauwa­żysz już po 4 tygo­dniach sto­so­wa­nia. Dodat­ko­wo zawar­ta w peelin­gu kofe­ina wspo­ma­ga odchu­dza­nie!

 3. Domo­wy Kosme­tyk

  Nazwa tej mar­ki ide­al­nie odda­je jej ideę. To ręcz­nie wytwa­rza­ne kosme­ty­ki, zawie­ra­ją­ce skład­ni­ki pocho­dzą­ce wyłącz­nie z natu­ry. Ich pro­duk­cja odby­wa się w domo­wym zaci­szu. Mają nie tyl­ko pie­lę­gno­wać skó­rę, ale tak­że dzia­łać prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i wspo­ma­gać rege­ne­ra­cję.

 4. Frid­ge by yDe

  W ofer­cie mar­ki Frid­ge znaj­dzie­my wyłącz­nie świe­że kosme­ty­ki pro­sto z lodów­ki. Ich recep­tu­ry two­rzo­ne są przez zespół bio­lo­gów i bio­tech­no­lo­gów. To praw­dzi­we „jedze­nie dla skó­ry” ! Skład­ni­ki wni­ka­ją przez war­stwę rogo­wą naskór­ka, aż do skó­ry wła­ści­wej, dzię­ki cze­mu nasza cera sta­je się napraw­dę odży­wio­na i z bie­giem cza­su potrze­bu­je coraz mniej kosme­ty­ku.

 5. Inglot

  Inglot to do tej pory jedy­na pol­ska fir­ma kosme­tycz­na, któ­ra odnio­sła tak ogrom­ny suk­ces na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. W jej ofer­cie znaj­dzie­my kosme­ty­ki do maki­ja­żu cenio­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów. Inglot ma na swo­im kon­cie współ­pra­ce z super­mo­del­ką Anją Rubik oraz mar­ką modo­wą La Mania.

 1. Make Me Bio

  W ofer­cie mar­ki Make Me Bio znaj­dzie­my kosme­ty­ki do twa­rzy, cia­ła oraz wło­sów, wyko­na­ne z natu­ral­nych i eko­lo­gicz­nych skład­ni­ków. To kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra udo­wad­nia, że moż­na pro­du­ko­wać napraw­dę sku­tecz­ne kosme­ty­ki i jed­no­cze­śnie żyć w zgo­dzie z natu­rą. Szcze­gól­ną uwa­gę war­to zwró­cić na wodę róża­ną. Przy­jem­nie odświe­ża i nada­je się do każ­de­go typu cery. Z powo­dze­niem zastą­pi tonik w codzien­nej pie­lę­gna­cji.

 2. Min­cer Phar­ma

  Fir­ma ta powsta­ła w 1989 roku i od tam­tej pory zaj­mu­je się pro­duk­cją naj­wyż­szej jako­ści kosme­ty­ków, któ­re mają zaspo­ko­ić potrze­by każ­dej, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej skó­ry. Każ­da kobie­ta, nie­za­leż­nie od wie­ku, znaj­dzie tu pro­dukt dla sie­bie. My szcze­gól­nie pole­ca­my Nawil­ża­ją­cą Mikro­der­ma­bra­zję VitaC Infu­sion.

 3. Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła

  Takie­go mydła jak w Mini­ster­stwie nigdzie nie dosta­nie­cie. Za jego pro­duk­cją sto­ją dwie sio­stry, któ­re swo­ją pasję prze­ku­ły w docho­do­wy biz­nes. Teraz Mini­ster­stwo to już nie tyl­ko mydło, ale tak­że peelin­gi, masła do cia­ła, kosme­ty­ki do twa­rzy czy spe­cjal­ne pro­duk­ty dla kobiet w cią­ży. Dodat­ko­we punk­ty przy­zna­je­my za nie­wąt­pli­we walo­ry este­tycz­ne. Żad­na fir­ma kosme­tycz­na nie ma tak pięk­nej stro­ny inter­ne­to­wej jak Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła!

 4. Mo61
  Poszu­ku­jesz wyjąt­ko­wych per­fum? Koniecz­nie zaj­rzyj do Mo61 Per­fum Lab. Tu zoba­czysz jak wyglą­da pro­ces ich przy­go­to­wy­wa­nia i będziesz mia­ła moż­li­wość stwo­rze­nia wła­sne­go zapa­chu. Co wię­cej, kom­po­zy­cja, któ­rą przy­go­tu­jesz, zosta­nie zapi­sa­na w bazie per­fum pod dowol­nie wybra­ną przez Cie­bie nazwą. Dzię­ki temu w przy­szło­ści będziesz mogła odtwo­rzyć swój ulu­bio­ny zapach.
 5. Resi­bo
  Ta fir­ma spodo­ba się wszyst­kim wegan­kom i wege­ta­rian­kom. Resi­bo ofe­ru­je kosme­ty­ki wyłącz­nie eko­lo­gicz­ne, któ­re zosta­ły wyróż­nio­ne zna­kiem jako­ści VEGE. Cer­ty­fi­kat ten przy­zna­wa­ny jest fir­mom ofe­ru­ją­cym usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie. Na stro­nie inter­ne­to­wej Resi­bo znaj­dziesz wykaz wszyst­kich skład­ni­ków, któ­re uży­wa­ne są do pro­duk­cji kosme­ty­ków. My szcze­gól­nie pole­ca­my ich krem ultra nawil­ża­ją­cy, któ­ry odży­wia skó­rę i fan­ta­stycz­nie spraw­dza się w roli bazy pod maki­jaż.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Komentarze

komen­ta­rzy