Polskie marki kosmetyczne, które musisz znać

Dzi­siaj przed­sta­wi­my Wam 10 pol­skich marek kosme­tycz­nych, któ­re powin­ni­ście znać. Co wię­cej, war­to sze­rzej zain­te­re­so­wać się ich ofer­tą. Pol­ski prze­mysł kosme­tycz­ny ma się napraw­dę świet­nie i może­my być dum­ni z naszych rodzi­mych pro­du­cen­tów. Ofe­ru­ją oni pro­duk­ty świet­nej jako­ści, czę­sto w bar­dzo kon­ku­ren­cyj­nych cenach. Poni­żej lista naszych ulu­bio­nych, pol­skich marek kosme­tycz­nych.

Polskie marki kosmetyczne

 1. Anna­bel­le Mine­rals

  Fir­ma, któ­re w swo­jej ofer­cie posia­da wyko­na­ne w 100% ze skład­ni­ków mine­ral­nych kosme­ty­ki do maki­ja­żu. Pięk­nie wyglą­da­ją na skó­rze, two­rząc dłu­go­trwa­ły maki­jaż. Oprócz tego aktyw­nie dba­ją o naszą cerę.
  Jeże­li wcze­śniej nie mia­ły­ście oka­zji testo­wać kosme­ty­ków mine­ral­nych, to koniecz­nie musi­cie nad­ro­bić zale­gło­ści. Na pew­no ucie­szy Was fakt, że fir­ma w swo­jej regu­lar­nej sprze­da­ży posia­da prób­ki, któ­rych koszt nie prze­kra­cza 10 zł. W ten spo­sób będzie­cie mogły spraw­dzić jak dany kosme­tyk wyglą­da na Waszej skó­rze oraz dobrać odpo­wied­ni kolor. Pro­duk­ty Anna­bel­le Mine­rals są porów­ny­wa­ne do bar­dzo cenio­nej na świe­cie mar­ki Bare Mine­rals, a ich cena jest o ponad poło­wę niż­sza.

 2. Body­Bo­om

  Szu­kasz sku­tecz­ne­go spo­so­bu na cel­lu­lit? Koniecz­nie wypró­buj kawo­we peelin­gi od Body­Bo­om. Two­rzo­ne są w 100% z natu­ral­nych skład­ni­ków wśród któ­rych moż­na zna­leźć: kawę Robu­sta, cze­ko­la­dę oraz ole­je – maka­da­mia, mig­da­ło­wy i arga­no­wy. Widocz­ne rezul­ta­ty zauwa­żysz już po 4 tygo­dniach sto­so­wa­nia. Dodat­ko­wo zawar­ta w peelin­gu kofe­ina wspo­ma­ga odchu­dza­nie!

 3. Domo­wy Kosme­tyk

  Nazwa tej mar­ki ide­al­nie odda­je jej ideę. To ręcz­nie wytwa­rza­ne kosme­ty­ki, zawie­ra­ją­ce skład­ni­ki pocho­dzą­ce wyłącz­nie z natu­ry. Ich pro­duk­cja odby­wa się w domo­wym zaci­szu. Mają nie tyl­ko pie­lę­gno­wać skó­rę, ale tak­że dzia­łać prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i wspo­ma­gać rege­ne­ra­cję.

 4. Frid­ge by yDe

  W ofer­cie mar­ki Frid­ge znaj­dzie­my wyłącz­nie świe­że kosme­ty­ki pro­sto z lodów­ki. Ich recep­tu­ry two­rzo­ne są przez zespół bio­lo­gów i bio­tech­no­lo­gów. To praw­dzi­we „jedze­nie dla skó­ry” ! Skład­ni­ki wni­ka­ją przez war­stwę rogo­wą naskór­ka, aż do skó­ry wła­ści­wej, dzię­ki cze­mu nasza cera sta­je się napraw­dę odży­wio­na i z bie­giem cza­su potrze­bu­je coraz mniej kosme­ty­ku.

 5. Inglot

  Inglot to do tej pory jedy­na pol­ska fir­ma kosme­tycz­na, któ­ra odnio­sła tak ogrom­ny suk­ces na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. W jej ofer­cie znaj­dzie­my kosme­ty­ki do maki­ja­żu cenio­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów. Inglot ma na swo­im kon­cie współ­pra­ce z super­mo­del­ką Anją Rubik oraz mar­ką modo­wą La Mania.

 1. Make Me Bio

  W ofer­cie mar­ki Make Me Bio znaj­dzie­my kosme­ty­ki do twa­rzy, cia­ła oraz wło­sów, wyko­na­ne z natu­ral­nych i eko­lo­gicz­nych skład­ni­ków. To kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra udo­wad­nia, że moż­na pro­du­ko­wać napraw­dę sku­tecz­ne kosme­ty­ki i jed­no­cze­śnie żyć w zgo­dzie z natu­rą. Szcze­gól­ną uwa­gę war­to zwró­cić na wodę róża­ną. Przy­jem­nie odświe­ża i nada­je się do każ­de­go typu cery. Z powo­dze­niem zastą­pi tonik w codzien­nej pie­lę­gna­cji.

 2. Min­cer Phar­ma

  Fir­ma ta powsta­ła w 1989 roku i od tam­tej pory zaj­mu­je się pro­duk­cją naj­wyż­szej jako­ści kosme­ty­ków, któ­re mają zaspo­ko­ić potrze­by każ­dej, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej skó­ry. Każ­da kobie­ta, nie­za­leż­nie od wie­ku, znaj­dzie tu pro­dukt dla sie­bie. My szcze­gól­nie pole­ca­my Nawil­ża­ją­cą Mikro­der­ma­bra­zję VitaC Infu­sion.

 3. Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła

  Takie­go mydła jak w Mini­ster­stwie nigdzie nie dosta­nie­cie. Za jego pro­duk­cją sto­ją dwie sio­stry, któ­re swo­ją pasję prze­ku­ły w docho­do­wy biz­nes. Teraz Mini­ster­stwo to już nie tyl­ko mydło, ale tak­że peelin­gi, masła do cia­ła, kosme­ty­ki do twa­rzy czy spe­cjal­ne pro­duk­ty dla kobiet w cią­ży. Dodat­ko­we punk­ty przy­zna­je­my za nie­wąt­pli­we walo­ry este­tycz­ne. Żad­na fir­ma kosme­tycz­na nie ma tak pięk­nej stro­ny inter­ne­to­wej jak Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła!

 4. Mo61
  Poszu­ku­jesz wyjąt­ko­wych per­fum? Koniecz­nie zaj­rzyj do Mo61 Per­fum Lab. Tu zoba­czysz jak wyglą­da pro­ces ich przy­go­to­wy­wa­nia i będziesz mia­ła moż­li­wość stwo­rze­nia wła­sne­go zapa­chu. Co wię­cej, kom­po­zy­cja, któ­rą przy­go­tu­jesz, zosta­nie zapi­sa­na w bazie per­fum pod dowol­nie wybra­ną przez Cie­bie nazwą. Dzię­ki temu w przy­szło­ści będziesz mogła odtwo­rzyć swój ulu­bio­ny zapach.
 5. Resi­bo
  Ta fir­ma spodo­ba się wszyst­kim wegan­kom i wege­ta­rian­kom. Resi­bo ofe­ru­je kosme­ty­ki wyłącz­nie eko­lo­gicz­ne, któ­re zosta­ły wyróż­nio­ne zna­kiem jako­ści VEGE. Cer­ty­fi­kat ten przy­zna­wa­ny jest fir­mom ofe­ru­ją­cym usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie. Na stro­nie inter­ne­to­wej Resi­bo znaj­dziesz wykaz wszyst­kich skład­ni­ków, któ­re uży­wa­ne są do pro­duk­cji kosme­ty­ków. My szcze­gól­nie pole­ca­my ich krem ultra nawil­ża­ją­cy, któ­ry odży­wia skó­rę i fan­ta­stycz­nie spraw­dza się w roli bazy pod maki­jaż.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Komentarze

komen­ta­rzy