ModaNewsroom

Polska marka TOVA. Sezon FW18.

Pol­ska mar­ka TOVA w sezo­nie FW18 rusza na poszu­ki­wa­nie bli­skich świa­tów magicz­nych. Tema­tem sezo­nu FW18 jest pier­wot­ny, towa­rzy­szą­cy ludz­ko­ści od zara­nia dzie­jów zachwyt nad ota­cza­ją­cym nas pięk­nem. 

Punk­tem wyj­ścia kam­pa­nii FW18 jest tol­kie­now­ska histo­ria o elfach, któ­rzy zosta­li ule­pie­ni, a następ­nie obu­dze­ni nie­dłu­go po stwo­rze­niu gwiazd, a zoba­czyw­szy je na zawsze pozo­sta­li wier­ni zachwy­to­wi nad nimi. 

W kam­pa­nii FW18 TOVA poka­zu­je moment naro­dzin elfów – wodę i wyj­ście z niej, este­tycz­nie odwo­łu­jąc się do nur­tów w sztu­ce ope­ru­ją­cych wyobraź­nią – reali­zmu magicz­ne­go i sztu­ki pre­ra­fa­eli­tów. 

Dla TOVY jest to moment sym­bo­licz­ny – wyj­ścia na świat, poka­za­nia nowe­go obli­cza doj­rza­łej mar­ki, któ­ra od 2011 r. prze­cie­ra sobie szla­ki w pol­skiej bran­ży mody.

Mar­ka świa­tów magicz­nych szu­ka bli­sko sie­bie – kam­pa­nia FW18 w cało­ści powsta­ła na kra­kow­skim Zakrzów­ku, któ­ry w uję­ciach foto­graf­ki Kasi Biel­skiej przy­po­mi­na dzie­wi­czą, nie­tknię­tą ludz­ką ręką kra­inę. Zdję­cia uzu­peł­nia­ją­ce kam­pa­nię FW18 – 4 sesje, któ­re przez kolej­ne pół roku będą poja­wiać się w komu­ni­ka­cji mar­ki na Insta­gra­mie – wyko­na­no w par­kach, muze­ach i innych miej­scach, dzię­ki któ­rym może­my prze­nieść się do alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści. 

Kolek­cja FW18 zawie­ra sta­łe, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla TOVY ele­men­ty, jak dłu­gie sukien­ki, oversize’owe swe­try, talio­wa­ne mary­nar­ki czy zesta­wie­nie kon­tra­stów, np. cien­kich, zwiew­nych tka­nin i cięż­kich okryć. Moc­nym ele­men­tem kolek­cji jest kolor – bor­do, fio­let, kobalt, róż czy eme­rald wystę­pu­ją­ce rów­nież w ręcz­nie robio­nych akce­so­riach – kape­lu­szach fedo­ra, skó­rza­nych bot­kach i paskach. W nostal­gicz­nej i roman­tycz­nej kolek­cji TOVY zna­la­zły się rów­nież duże, kolo­ro­we futra oraz bluz­ki z nadru­kiem zapro­jek­to­wa­nym przez mło­dą pol­ską artyst­kę Alek­san­drę Mora­wiak.

TOVA to pol­ska mar­ka, któ­rej misją jest dzia­łać na wszyst­kie zmy­sły i doda­wać emo­cji do codzien­no­ści – to wszyst­ko pro­du­ku­jąc lokal­nie i orga­nicz­nie roz­wi­ja­jąc się. Zało­żo­na w 2011 r. w Koń­skich – małym mia­stecz­ku w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, suk­ce­syw­nie zdo­by­wa ser­ca Polek. Obec­nie sprze­da­je w buti­ku on-line oraz w ponad 100 mul­ti­bran­dach w całej Pol­sce.

Kolek­cje mar­ki są w cało­ści szy­te w Pol­sce, a spo­ra część pro­duk­cji – m.in. wykwa­li­fi­ko­wa­na gru­pa szwa­czek spe­cja­li­zu­ją­cych się w kon­struk­cjach mary­na­rek i płasz­czy, szy­je dla mar­ki w sie­dzi­bie TOVY w Koń­skich. 

TOVA. Taste of life.

 

Foto­graf­ka – Kasia Biel­ska
Model­ka – Marze­na Jar­czak / Rebel Models
Art Direc­tor – Kaja Dobrzań­ska / POP UP GRUPA
Pro­duk­cja – FILM FICTION (film-fiction.com)
Reto­uch – Aga­ta Biel­ska
Makeup – Ola Łęc­ka
Wło­sy – Kamil Pecka
Sty­li­za­cje – Karo­li­na Fic­ner, Sara Mil­cza­rek
Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia:
Rebel Models
Baza Nur­ko­wa Kra­ken
Iwo­na Malik / WOPR
Michał Nowo­tar­ski / WOPR

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy