ModaNewsroom

Polska marka TOVA. Sezon FW18.

Pol­ska mar­ka TOVA w sezo­nie FW18 rusza na poszu­ki­wa­nie bli­skich świa­tów magicz­nych. Tema­tem sezo­nu FW18 jest pier­wot­ny, towa­rzy­szą­cy ludz­ko­ści od zara­nia dzie­jów zachwyt nad ota­cza­ją­cym nas pięk­nem.  Punk­tem wyj­ścia kam­pa­nii FW18 jest tol­kie­now­ska histo­ria o…

Więcej