MakijażUroda

Podkłady dla suchej cery

Jak bardzo wymagająca potrafi być sucha cera, najlepiej wiedzą jej posiadaczki. Taka sucha skóra potrzebuje przede wszystkim odpowiedniego, dogłębnego nawilżenia i o ile w kwestii codziennej pielęgnacji do dyspozycji mamy całej spektrum odżywczych kremów, serów czy masek, to znalezienie odpowiedniego a zarazem idealnego podkładu dla suchej cery okazuje się być sporym problemem.

Kremowe podkłady w kompakcie Avène Eau Thermale

Kre­mo­we pod­kła­dy w kom­pak­cie Avène Eau Ther­ma­le

Kobie­ty, któ­re posia­da­ją suchą cerę powin­ny zwró­cić szcze­gól­nie uwa­gę na pod­kła­dy mine­ral­ne, któ­re oprócz speł­nia­nia swo­ich pod­sta­wo­wych funk­cji jaką nie­wąt­pli­wie jest upięk­sza­nie cery, zabez­pie­cza­ją skó­rę przed utra­tą wil­go­ci, odbu­do­wu­jąc ją od środ­ka i spra­wia­jąc, że wyglą­da na wypo­czę­tą i zdro­wą. Zamiast kla­sycz­ne­go pod­kła­du war­to się­gnąć cho­ciaż­by po kre­mo­wy pod­kład w kom­pak­cie mar­ki Avène Eau Ther­ma­le, któ­ry umoż­li­wia bez­piecz­ne tuszo­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści, pod­kre­śla­jąc tym samym natu­ral­ną uro­dę cery. Bar­dzo deli­kat­na i mięk­ka kon­sy­sten­cja zawie­ra w spe­cjal­nej otocz­ce 40% pig­men­tów, co pozwa­la ujed­no­li­cić kolo­ryt i trwa­le pod­kre­ślić uro­dę. Dodat­ko­wo zawar­tość fil­tra SPF30 chro­ni skó­rę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UVB. Pod­kład został stwo­rzo­ny w opar­ciu o spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę der­ma­to­lo­gów- nie zawie­ra sub­stan­cji zapa­cho­wych i kon­ser­wan­tów, a sze­ro­ka gama czte­rech natu­ral­nych odcie­ni pozwa­la na dopa­so­wa­nie maki­ja­żu do każ­dej kar­na­cji.

NUXE krem DD CRÈME PRODIGIEUSE®

NUXE krem DD CRÈME PRODIGIEUSE®

Jeże­li nasza sucha cera jest nie­mal nie­ska­zi­tel­na i nie wyma­ga kry­cia, war­to zre­zy­gno­wać z pod­kła­du na rzecz kre­mu DD. Ten od Nuxe, któ­re­go lek­ka for­mu­ła kom­plek­so­wo nawil­ża cerę dzię­ki zawar­to­ści roślin­nej gli­ce­ry­ny, wzbo­ga­co­ny jest tak­że o eks­trakt z bia­łej her­ba­ty i mine­ral­ne pig­men­ty, któ­re upięk­sza­ją, wita­mi­nę E, eks­trak­ty z nasion drze­wa shea oraz fil­try sło­necz­ne SF 30chroniące skó­rę i zacho­wu­ją­ce jej pięk­ny wygląd przez cały dzień, nawet w miej­skim, zanie­czysz­czo­nym śro­do­wi­sku. Dodat­ko­wo, dzię­ki płyn­nej i lek­kiej kon­sy­sten­cji ide­al­nie roz­pro­wa­dza się na skó­rze.

Galenic DD Teint Lumiere

Gale­nic DD Teint Lumie­re

Alter­na­ty­wą dla suchej cery może być krem Gale­nic DD Teint Lumie­re. To krem o z nie­co niż­szym fil­trem SPF 25, zapew­nia­ją­cy dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne, 40x sil­niej­sze niż wita­mi­na E. Wzbo­ga­co­ny o wyciąg z Unka­rii – lia­ny rosną­cej w Ama­zo­nii, neu­tra­li­zu­je wszyst­kie szko­dli­we efek­ty eks­po­zy­cji sło­necz­nej, nawet zimą. Co wię­cej, zawar­tość gli­ko­lu i beta­iny nawil­ża skó­rę, doda­tek kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zapew­nia natych­mia­sto­wy efekt wypeł­nie­nia, a zawar­tość pig­men­tów roz­świe­tla­ją­cych ujed­no­li­ca kolo­ryt skó­ry, nada­jąc jej blask.

Clinique Even Bette Glow Light Reflecting Makeup SPF

Cli­ni­que Even Bet­te Glow Light Reflec­ting Makeup SPF

Bar­dziej wyma­ga­ją­ce posia­dacz­ki suchej cery z powo­dze­niem mogą się­gnąć po pod­kład mine­ral­ny Cli­ni­que Even Bet­te Glow Light Reflec­ting Makeup SPF. Lek­ka, nawil­ża­ją­ca for­mu­ła wzbo­ga­co­na o wita­mi­nę C, E oraz kwas sali­cy­lo­wy, dosto­so­wa­na jest do każ­de­go typu cery, w efek­cie pod­kład zapew­nia kry­cie od lek­kie­go po śred­nie. Zawar­tość roz­świe­tla­ją­cych, odbi­ja­ją­cych świa­tło per­ło­wych pig­men­tów spra­wia, że nie­do­sko­na­ło­ści natych­miast sta­ją się nie­wi­docz­ne, a skó­ra pro­mie­nie­je. Złusz­cza­ją­ce i roz­świe­tla­ją­ce skład­ni­ki tuszu­ją prze­bar­wie­nia, popra­wia­jąc ogól­ny kolo­ryt skó­ry, bez potrze­by nakła­da­nia maki­ja­żu.

Clarena Perfect Finish Line

Cla­re­na Per­fect Finish Line

Cera sucha i doj­rza­ła wyma­ga dokład­nej i szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji, rów­nież w kwe­stii wybo­ru odpo­wied­nie­go pod­kła­du. Swo­je zada­nie bar­dzo dobrze speł­nia lek­ki pod­kład o sil­nych wła­ści­wo­ściach ujędr­nia­ją­cych i wygła­dza­ją­cych, prze­zna­czo­ny dla skó­ry doj­rza­łej – Cla­re­na Per­fect Finish Line, któ­ry ide­al­nie sta­pia się ze skó­rą tuszu­jąc jej nie­do­sko­na­ło­ści.

Arbonne Cosmetics Perfecting Liquid Foundation

Arbon­ne Cosme­tics Per­fec­ting Liqu­id Foun­da­tion

Per­fek­cyj­ne kry­cie cerze doj­rza­łej, a jed­no­cze­śnie suchej, zapew­ni za to kry­ją­cy pod­kład w pły­nie SPF 15 mar­ki Arbon­ne Cosme­tics. Pod­kład ten chro­ni, nawil­ża i ujędr­nia skó­rę, jed­no­cze­śnie spły­ca­jąc widocz­ność drob­nych i głęb­szych zmarsz­czek. W jego skła­dzie znaj­dzie­my skład­ni­ki takie jak tle­nek cyn­ku, poli­pep­ty­dy, wyciąg z budlei Dawi­da czy szan­ty zwy­czaj­nej.

La Prairie Skin Caviar

La Pra­irie Skin Caviar

Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych posia­da­czek cery suchej i doj­rza­łej ide­al­nie spraw­dzi się luk­su­so­wy pod­kład kawio­ro­wy La Pra­irie Skin Caviar w wer­sji z korek­to­rem, któ­ry zapew­ni skó­rze nie­ska­zi­tel­ny wygląd oraz odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję. Jego sekre­tem ujędr­nia­ją­co ‑liftin­gu­ją­ce­go dzia­ła­nia jest for­mu­ła opar­ta na połą­cze­niu cen­ne­go eks­trak­tu kawio­ro­we­go z opa­ten­to­wa­nym kom­plek­sem komór­ko­wym La Pra­irie, a tak­że nowym pep­ty­dem (Pal­mi­toyl hek­sa­pep­tyd-14), któ­ry wzmac­nia efekt ujędr­nie­nia i popra­wia ela­stycz­ność skó­ry. Taka nie­zwy­kła pie­lę­gna­cja w posta­ci pod­kła­du dostar­czy skó­rze naj­waż­niej­szych skład­ni­ków odżyw­czych, nawil­ża­jąc i odży­wia­jąc ją każ­de­go dnia, zwięk­sza­jąc tym samym pro­duk­cję kola­ge­nu. Zawar­tość anty­ok­sy­dan­tów pozwa­la skó­rze na odzy­ska­nie ela­stycz­no­ści i o wie­le lepiej chro­ni ją przed efek­ta­mi sta­rze­nia ujędr­nia­jąc, wygła­dza­jąc i roz­świe­tla­jąc ją.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy