MakijażUroda

Podkłady dla suchej cery

Jak bar­dzo wyma­ga­ją­ca potra­fi być sucha cera, naj­le­piej wie­dzą jej posia­dacz­ki. Taka sucha skó­ra potrze­bu­je przede wszyst­kim odpo­wied­nie­go, dogłęb­ne­go nawil­że­nia i o ile w kwe­stii codzien­nej pie­lę­gna­cji do dys­po­zy­cji mamy całej spek­trum odżyw­czych kre­mów, serów…

Więcej