ModaNewsroom

Pociąg do Paryża – Chanel Cruise 2019/20

Po raz pierwszy, 03 maja 2019 r. Virginie Viard zabrała Nas w niezwykłą podróż do świata Chanel.  Tego dnia Grand Palais zamieniło się w paryski dworzec kolejowy z peronami i własną, elegancką kawiarnio-restauracją Le Riviera. Subtelna, delikatna, a jednocześnie wyrazista i nostalgiczna – taka jest najnowsza kolekcja Cruise domu mody Chanel, w której nie tylko ubrania, ale świst odjeżdżającego pociągu zwiastuje koniec słonecznych, radosnych klimatów. 

Chanel Cruise 2019/20

Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Cruise

Kolek­cji hoł­du­je przede wszyst­kim kom­fort, wygo­da oraz funk­cjo­nal­ność – nie tyl­ko w podró­ży. Cha­nel Cru­ise 2019/20 to hołd odda­ny pro­sto­cie i ponad­cza­so­wej, nie­prze­mi­ja­ją­cej ele­gan­cji. Sze­ro­kie spodnie z podwój­ny­mi guzi­ka­mi i kurt­ki to inspi­ra­cja zaczerp­nię­ta pro­sto z  robot­ni­czych mun­du­rów. Męskie płasz­cze z kap­tu­rem lub zebra­ne w talii prze­ła­ma­ne są jedy­nie łań­cusz­kiem i baweł­nia­ną bluz­ką z dużym, fla­ne­lo­wym żabo­tem. W kolek­cji odnaj­dzie­my też śla­dy nowo­cze­sno­ści  - nie brak bowiem bale­ri­nek z tweed’u czy dwu­ko­lo­ro­wych bot­ków. 

Sukien­ki są swo­bod­ne – zapro­jek­to­wa­ne tak, że wyzwa­la­ją cia­ło, jed­no­cze­śnie nie odry­wa­jąc się od nie­go. Kobie­cość pod­kre­śla­ją nie tyl­ko asy­me­trycz­ne ramio­na, ete­rycz­ne fal­ba­ny oraz głę­bo­kie dekol­ty, ale tak­że uro­cze dodat­ki: dziew­czę­ce war­ko­cze, saty­no­we kokard­ki, bia­łe kame­lie noszo­ne jako brosz­ki, koronka.

W kolek­cji iko­nicz­na i abso­lut­nie kla­sycz­na czerń, biel i ecru mie­sza się gdzieś z pale­tą błysz­czą­cych różo­wych, zie­lo­nych i nie­bie­skich kolo­rów, fuk­sją i błę­ki­tem. Nie bra­ku­je też głę­bo­kich brą­zów, cie­plej­sze­go odcie­nia mocha, gra­na­tu czy kobal­to­wych błę­ki­tów. Ubra­nia zdo­bią różo­we i nie­bie­skie ceki­ny ukła­da­ją się niczym dziur­ko­wa­ne bile­ty oraz mister­nie hafto­wa­ne kwia­ty z ceki­nów i wycię­te z jedwa­biu czy tiu­lu, któ­re two­rzą ogród, w któ­rym naj­waż­niej­szy z nich kwiat – kame­lia roz­kwi­ta majestatycznie.

Od świ­tu do nocy, w kolek­cji Cru­ise 2019/20 kró­lu­je biżu­te­ria: kol­czy­ki i zawiesz­ki w meta­lo­wej opra­wie, kolo­ro­we bran­so­let­ki zesta­wio­ne z łań­cu­cha­mi, skó­rą i kamie­nia­mi. Meta­lo­we kol­by podróż­ne są figlar­nie wsu­wa­ne w piko­wa­ne skó­rza­ne etui z paskiem na łań­cuch. Tor­by 11.12 opra­wio­ne są opa­ten­to­wa­ną, piko­wa­ną skó­rą oraz twe­ed w hafto­wa­ne kwia­ty. 

Dzię­ki kolek­cji Cru­ise 2019/20 Vir­gi­nie Viard kon­ty­nu­uje histo­rię fran­cu­skie­go domu mody, dostar­cza­jąc dzię­ki podró­żom wła­snej, świe­żej, wizji, w któ­rej pro­sto­ta i dba­łość o szcze­gó­ły gra­ją głów­ną rolę. W poka­zie wzię­li udział amba­sa­do­rzy Cha­nel, m.in. Caro­li­ne de Maigret, Vanes­sa Para­dis, Lily-Rose Depp, Keira Kni­gh­tley czy model­ka Clau­dia Schiffer.

Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019, sukienki na lato Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019 Chanel Cruise 2019/20, trendy na lato 2019

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy