Plażowe stylizacje

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: pinterest.com, polyvore.com

10309207_955672931119799_3781704451832490547_n

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi,  a wraz z nimi wyjaz­dy i upra­gnio­ny wypo­czy­nek nad wodą lub morzem w peł­nym bla­sku pro­mie­ni sło­necz­nych. Jest to dobra oka­zja do pochwa­le­nia się swo­im pla­żo­wym out­fi­tem. Mówi się, że ubiór jest naszą wizy­tów­ką. W lecie zastę­pu­je go strój kąpie­lo­wy. Nie ma nic lep­sze­go od wyle­gi­wa­nia się na pla­ży, ze świa­do­mo­ścią, że wyglą­da się pięk­nie.

Lato to jedy­ny moment, w któ­rym może­my poka­zać wię­cej ciał­ka i ozdo­bić swo­je cia­ło brą­zo­wą opa­le­ni­zną. Mod­ny kostium kąpie­lo­wy plus brą­zo­we cia­ło to bez­względ­ny „must have” każ­dej dziew­czy­ny. Nie­ste­ty nie zawsze wie­my, czym się kie­ro­wać w dobo­rze ide­al­ne­go stro­ju, co jest mod­ne i gdzie szu­kać inspi­ra­cji. Na szczę­ście skle­py i por­ta­le modo­we to skarb­ni­ce wie­dzy w tej dzie­dzi­nie i chęt­nie słu­żą dobrą radą!

Nie masz pomy­słu na waka­cyj­ny look na pla­że? Spo­koj­nie, skle­py pęka­ją w szwach od róż­no­ra­kich mode­li stro­jów kąpie­lo­wych, zaczy­na­jąc od tych we wszyst­kich kolo­rach tęczy, koń­cząc na róż­nych wzor­kach, nadru­kach i tych wyszy­wa­nych ręcz­nie na szy­deł­ku. Bez wzglę­du na to jaką masz figu­rę, znaj­dziesz taki, że będziesz wyglą­dać mod­nie.

Jeżeli jeszcze nie zrobiłaś plażowych zakupów nie martw się, Vers-24 postanowiło stworzyć dla Ciebie kilka propozycji jak tego lata prezentować się zjawiskowo, nawet na plaży.

 
Komentarze

komen­ta­rzy