ModaTrendy

Plażowe stylizacje

Tekst: Sonia Kru­piń­ska

10309207_955672931119799_3781704451832490547_n

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi,  a wraz z nimi wyjaz­dy i upra­gnio­ny wypo­czy­nek nad wodą lub morzem w peł­nym bla­sku pro­mie­ni sło­necz­nych. Jest to dobra oka­zja do pochwa­le­nia się swo­im pla­żo­wym out­fi­tem. Mówi się, że ubiór jest naszą wizy­tów­ką. W lecie zastę­pu­je go strój kąpie­lo­wy. Nie ma nic lep­sze­go od wyle­gi­wa­nia się na pla­ży, ze świa­do­mo­ścią, że wyglą­da się pięk­nie.

Lato to jedy­ny moment, w któ­rym może­my poka­zać wię­cej ciał­ka i ozdo­bić swo­je cia­ło brą­zo­wą opa­le­ni­zną. Mod­ny kostium kąpie­lo­wy plus brą­zo­we cia­ło to bez­względ­ny „must have” każ­dej dziew­czy­ny. Nie­ste­ty nie zawsze wie­my, czym się kie­ro­wać w dobo­rze ide­al­ne­go stro­ju, co jest mod­ne i gdzie szu­kać inspi­ra­cji. Na szczę­ście skle­py i por­ta­le modo­we to skarb­ni­ce wie­dzy w tej dzie­dzi­nie i chęt­nie słu­żą dobrą radą!

Nie masz pomy­słu na waka­cyj­ny look na pla­że? Spo­koj­nie, skle­py pęka­ją w szwach od róż­no­ra­kich mode­li stro­jów kąpie­lo­wych, zaczy­na­jąc od tych we wszyst­kich kolo­rach tęczy, koń­cząc na róż­nych wzor­kach, nadru­kach i tych wyszy­wa­nych ręcz­nie na szy­deł­ku. Bez wzglę­du na to jaką masz figu­rę, znaj­dziesz taki, że będziesz wyglą­dać mod­nie.

Jeżeli jeszcze nie zrobiłaś plażowych zakupów nie martw się, Vers-24 postanowiło stworzyć dla Ciebie kilka propozycji jak tego lata prezentować się zjawiskowo, nawet na plaży.”

 

thisweeksnecomers15-6

Kostium kąpie­lo­wy Heidi Kle­in

thisweeksnecomers15-4

Buty Zara

12beachbags-4

Toreb­ka COS

529622_in_pp

Ale­xa Chung for AG Jeans

P00123554--STANDARD

Dłu­ga koszu­la KENZO

sale_20

Buty Joseph

hmprod-2

H&M

519104_in_xl

L’a­gent by Agent Pro­vo­ca­teur

460491_in_xl

Sen­si Stu­dio

orig

La roche-posay

hmprod

H&M

594901_in_xl

Eres

12beachbags-8

Micha­el Kors

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *