ModaTrendy

Plażowe stylizacje

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi,  a wraz z nimi wyjaz­dy i upra­gnio­ny wypo­czy­nek nad wodą lub morzem w peł­nym bla­sku pro­mie­ni sło­necz­nych. Jest to dobra oka­zja do pochwa­le­nia się swo­im pla­żo­wym out­fi­tem. Mówi się,…

Więcej