ModaTrendy

Pink power - Woman’s Day

Baby pink zwia­stu­je na świat przyj­ście każ­dej dziew­czyn­ki, a rodzi­ce współ­cze­śnie sta­ra­ją się od nie­go odcho­dzić w myśl femi­ni­zmu i wszech­obec­nie panu­ją­cych podzia­łów. Ale jeśli ten kolor przy­wo­dzi Ci na myśl słod­kie, cukier­ko­we dzie­ciń­stwo i…

Więcej