ModaNewsroom

Pink power – Pozerki  x Drużyna Szpiku 

Rak to cho­ro­ba, któ­ra doty­ka obec­nie nie­mal nas wszyst­kich. Nie musi­my jed­nak pozo­stać w tej sytu­acji bier­ny­mi – waż­na jest bowiem nie tyl­ko pomoc któ­rą nie­sie­my naszym bli­skim, oso­bom cho­rym czy ich rodzi­nom. Naszą misją jest przede wszyst­kim wspie­ra­nie i pro­pa­go­wa­nie badań, któ­re dopro­wa­dza­ją do roz­po­zna­wa­nia, a w efek­cie szyb­sze­go  i sku­tecz­niej­sze­go lecze­nia nowo­two­ru. Przede wszyst­kim istot­ne jest sze­rze­nie świa­do­mo­ści na temat cho­ro­by, jaką jest rak oraz zwięk­sza­nie w świa­do­mo­ści ludzi potrze­by wyko­ny­wa­nia pro­fi­lak­tycz­nych badań. 

T-shirt Pozerki

T‑shirt Pozer­ki, cena 69 zł

Poznań­ska mar­ka Pozer­ki we współ­pra­cy z Dru­ży­ną Szpi­ku zapro­jek­to­wa­ła cha­ry­ta­tyw­ny t‑shirt, z któ­re­go cały dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na fun­da­cję “Dar Szpi­ku”. Różo­we t‑shirty wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny i napi­sem „Be good to people for no reason” na pier­si sta­no­wią­cym myśl prze­wod­nią akcji, dostęp­ne są w cenie 69 zł. Moż­na zaku­pić je sta­cjo­nar­nie w buti­ku w Pozna­niu i War­sza­wie bądź w skle­pie onli­ne na stro­nie www.pozerki.pl

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy