ModaNewsroom

Pink power - Pozerki  x Drużyna Szpiku 

Rak to cho­ro­ba, któ­ra doty­ka obec­nie nie­mal nas wszyst­kich. Nie musi­my jed­nak pozo­stać w tej sytu­acji bier­ny­mi – waż­na jest bowiem nie tyl­ko pomoc któ­rą nie­sie­my naszym bli­skim, oso­bom cho­rym czy ich rodzi­nom. Naszą misją…

Więcej