NewsroomUroda

Piękno bez skalpela – EASY FAT

Kano­ny pięk­na zmie­nia­ją się od lat, dla­te­go tak cięż­ko za nimi nadą­żyć. Obec­nie medy­cy­na este­tycz­na pro­po­nu­je coraz to nowe, sku­tecz­niej­sze zabie­gi, z któ­rych każ­dy zbli­ża nas do czę­sto wyima­gi­no­wa­ne­go „ide­ału”. Rów­nież w Pol­sce, na przestrzeni…

Więcej