ModaNewsroom

PENNYBLACK obchodzi w tym roku swoją 40. rocznicę!

PENNYBLACK obcho­dzi w tym roku swo­ją 40. rocz­ni­cę. To ide­al­na oka­zja dla mar­ki do reflek­sji nad już prze­by­tą dro­gą, a co za tym idzie, umoc­nie­nia swo­jej toż­sa­mo­ści oraz wkro­cze­nia odważ­nie w przy­szłość ze świe­ży­mi siła­mi, by nie zwal­niać tem­pa roz­wo­ju.

pennyblack parka PBFORTY

Pen­ny­black to mar­ka zało­żo­na w 1978 roku, jako część Max Mara Gro­up. Towa­rzy­szą­ce jej począt­kom cza­sy były peł­ne nie­po­ko­ju i fun­da­men­tal­nych prze­mian. W kobie­tach budzi­ło się pra­gnie­nie, by ubie­rać się swo­bod­niej, mniej for­mal­nie. Kra­je anglo­sa­skie mia­ły wów­czas ogrom­ny wpływ na modę i kul­tu­rę, stąd nazwa mar­ki, któ­ra pocho­dzi od pierw­sze­go na świe­cie znacz­ka pocz­to­we­go – Pen­ny Black, wyda­wa­ne­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Cha­rak­te­ry­stycz­na bry­tyj­ska umie­jęt­ność łącze­nia sta­re­go z nowo­cze­snym, otwar­to­ści na nowe tren­dy i pozo­sta­wa­nia zara­zem wier­nym tra­dy­cji, sta­ła się na lata dome­ną Pen­ny­black. Kolek­cje, któ­re uka­zy­wa­ły się z met­ką tej mar­ki sku­pia­ły się na wygo­dzie i swo­bo­dzie nosze­nia, na pierw­szym miej­scu sta­wia­jąc zami­ło­wa­nie do wyso­kiej jako­ści tka­nin, wyra­zi­stych wzo­rów i kolo­rów.

Z bie­giem lat Pen­ny­black ewo­lu­owa­ła, podą­ża­jąc za tren­da­mi w modzie, zawsze jed­nak pozo­sta­jąc wier­ną prze­ko­na­niu, iż klu­czo­wą war­to­ścią jest pro­sto­ta. Mar­ka two­rzy więc do dziś dyna­micz­ne, funk­cjo­nal­ne kolek­cje, któ­re kon­cen­tru­ją się na aktyw­nych kobie­tach. Odzież ta łączy w sobie zarów­no styl jak i funk­cjo­nal­ność, by towa­rzy­szyć swo­im klient­kom w ich peł­nym wyzwań i pośpie­chu życiu. Kla­sa, design i prag­ma­tyzm przy­świe­ca­ją zespo­ło­wi Pen­ny­black każ­de­go dnia i łączą kobie­ty noszą­ce ubra­nia tej mar­ki.

ŚWIĘTUJEMY!

Pod­czas gdy płaszcz, w każ­dej swej odsło­nie, pozo­sta­je iko­ną Max Mara Gro­up, Pen­ny­black wynio­sło na pie­de­stał par­kę – idą­cą ramię w ramię z dwu­rzę­do­wą kurt­ką. Obec­na w kolek­cjach od same­go począt­ku par­ka Pen­ny­black rezy­gnu­je z kra­wiec­kie­go kunsz­tu, na rzecz pro­sto­ty. Prak­tycz­na, wygod­na i zachwy­ca­ją­ca sty­lem par­ka chro­ni przed chło­dem pre­zen­tu­jąc zara­zem nowo­cze­sny, uni­ka­to­wy szyk i non­sza­lan­cję.

Aby uczcić swo­ją 40. rocz­ni­cę, Pen­ny­black zapro­jek­to­wa­ło nową, wyjąt­ko­wą par­kę: PBFORTY, w limi­to­wa­nej edy­cji zale­d­wie 500 sztuk. W pro­jek­cie uży­to cał­ko­wi­cie nie­spo­ty­ka­nych połą­czeń tka­nin: lakie­ru i mate­ria­łu sher­pa. Ta kurt­ka ma w sobie wdzięk, któ­ry przy­cią­gnie nie­jed­no spoj­rze­nie. Głów­nie za spra­wą kla­sycz­nej czer­wie­ni, jed­ne­go z kolo­rów, na któ­rym od same­go począt­ku opie­ra się mar­ka. Deta­le w kra­tę Księ­cia Walii nada­ją nowe­go wymia­ru tra­dy­cyj­ne­mu, bry­tyj­skie­mu kro­jo­wi, two­rząc efekt w sam raz do mia­sta. Model ten będzie dostęp­ny już we wrze­śniu w wybra­nych skle­pach na całym świe­cie, oraz onli­ne na pennyblack.com.

Pennyblack parka/ jesień-zima 1985

Pen­ny­black parka/ jesień-zima 1985

Pennyblack parka/ jesień-zima 1983

Pen­ny­black parka/ jesień-zima 1983

Pennyblack parka/ jesień-zima 1983

Pen­ny­black parka/ jesień-zima 1983

Pennyblack parka/ jesień-zima 1981

Pen­ny­black parka/ jesień-zima 1981

Pennyblack parka/ jesień-zima 1983

Pen­ny­black parka/ jesień-zima 1983

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy