Uroda

Pelavo – moc roślinnych preparatów w walce o silną odporność

Gwałtowna zmiana aury – szczególnie ta, kiedy z letnich, ciepłych wieczorów przechodzimy na chłodne i wietrzne poranki – sprawia, że nasz organizm narażony jest na większy stres. Wówczas dopada nas jesienna chandra i najchętniej marzymy, aby te jesienno-zimowe miesiące przespać. Jeśli za oknem pada deszcz i wieje nieprzyjemny wiatr warto zaszyć się w domu z kubkiem ciepłej herbaty, jednak nie należy zapominać o codziennych, choćby niewielkich aktywnościach. Z pomocą w odnalezieniu ukrytej energii i witalności przychodzi Pelavo – marka, która pomoże zadbać o odporność naszą i naszych dzieci, dzięki całorocznej, odpowiedniej suplementacji.

 

Pela­vo to efekt połą­cze­nia natu­ral­nych skład­ni­ków z naj­now­szą wie­dzą medycz­ną, stwo­rzo­ne dzię­ki zaawan­so­wa­nym meto­dom eks­trak­cji i nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Co wcho­dzi w skład tych wyjąt­ko­wych syro­pów? Nie­zbęd­nym z nich jest stan­da­ry­zo­wa­ny eks­trakt z korze­nia pelar­go­nii afry­kań­skiej, któ­ry w natu­ral­ny spo­sób wspo­ma­ga zdro­wie dróg odde­cho­wych, poma­ga­jąc uspraw­nia­jąc ich pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie – tak­że u naj­młod­szych pacjen­tów powy­żej 3 roku życia. Każ­dy pre­pa­rat zawie­ra tak­że wita­mi­nę C, któ­ra dodat­ko­wo wspie­ra natu­ral­ne siły obron­ne orga­ni­zmu. Co wię­cej, aż 85% Mam potwier­dza, że Pela­vo wspie­ra odpor­ność ich dziec­ka. Każ­dy pro­dukt Pela­vo wyróż­nia się kom­plek­so­wym dzia­ła­niem w róż­nych warian­tach, wyjąt­ko­wą syner­gią sku­tecz­nych, prze­ba­da­nych nauko­wo skład­ni­ków roślin­nych roślin­ny­mi oraz zaska­ku­ją­cą wydaj­no­ścią. 

Pela­vo Oskrze­la oprócz stan­da­ry­zo­wa­ne­go eks­trak­tu z korze­nia pelar­go­nii afry­kań­ski, któ­ry w natu­ral­ny spo­sób wspie­ra dro­gi odde­cho­we zawie­ra rów­nież porost islandz­ki łago­dzą­cy gar­dło i krtań oraz wita­mi­nę C i cynk – natu­ral­nie wspie­ra­ją­ce odpor­ność orga­ni­zmu, a Nos i Zato­ki zosta­ła wzbo­ga­co­na o bro­me­la­inę. Pela­vo Mul­ti 6+ i 3+ zawie­ra­ją zaś dodat­ko­wo koją­cy eks­trakt z lipy i wita­mi­nę C, pozwa­la­jąc utrzy­mać pra­wi­dło­wą tem­pe­ra­tu­rę ciała.

Już jed­no opa­ko­wa­nie Pela­vo star­cza na 16 dni, a mak­sy­mal­na dzien­na ilość pły­nu do poda­nia to tyl­ko nie­wie­le ponad jed­na łyżecz­ka. Ponad­to, suple­men­ty Pela­vo nie zawie­ra­ją alko­ho­lu, syro­pu glu­ko­zo­wo-fruk­to­zo­we­go oraz emul­ga­to­rów i sub­stan­cji zagęsz­cza­ją­cych (guma ksantanowa).

Prócz nie­zbęd­nej suple­men­ta­cji nie nale­ży zapo­mi­nać o odpo­wied­nim, solid­nym i sys­te­ma­tycz­nym nawad­nia­niu orga­ni­zmu. Przede wszyst­kim wodę nale­ży pić regu­lar­nie, naj­le­piej mały­mi łyka­mi. W kon­tro­lo­wa­niu odpo­wied­niej ilo­ści wypi­tej wody pomo­że Ci wyko­na­na z prze­zro­czy­ste­go, wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa butel­ka fil­tru­ją­ca fir­my Dafi, wypo­sa­żo­na w uni­ka­to­wy, wymien­ny co mie­siąc filtr węglo­wy (100% natu­ral­ne medium fil­tru­ją­ce wytwa­rza­ne z łupin orze­cha koko­so­we­go). Filtr usu­wa z wody kra­no­wej nie­przy­jem­ny smak i zapach chlo­ru pozo­sta­wia jąć nie­zmie­nio­ną ilość natu­ral­nie w niej wystę­pu­ją­cych  mine­ra­łów, głów­nie wap­nia i magne­zu, dzię­ki cze­mu woda zacho­wu­je cen­ne dla zdro­wia pierwiastki.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy