Uroda

Pelavo - moc roślinnych preparatów w walce o silną odporność

Gwał­tow­na zmia­na aury – szcze­gól­nie ta, kie­dy z let­nich, cie­płych wie­czo­rów prze­cho­dzi­my na chłod­ne i wietrz­ne poran­ki – spra­wia, że nasz orga­nizm nara­żo­ny jest na więk­szy stres. Wów­czas dopa­da nas jesien­na chan­dra i naj­chęt­niej marzymy,…

Więcej