ModaNewsroom

OYSHO_SPORT przedstawia Oysho Sport Team

Oysho_Sport przedstawia Oysho Sport Team – międzynarodową sportową drużynę ambasadorek marki!

Real. Strong. Inspiring.

 

OYSHO_SPORT przedstawia Oysho Sport Team

Mar­ka Oysho_Sport zro­dzi­ła się z zaan­ga­żo­wa­nia Oysho w sport oraz jako kon­se­kwen­cja sta­łe­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii i wdra­ża­nia inno­wa­cji w kolek­cjach spor­to­wych.

Amba­sa­dor­ki Oysho Sport Team repre­zen­tu­ją mar­kę ze wzglę­du na ich wybit­ną karie­rę w dys­cy­pli­nach takich jak boks, kolar­stwo, pły­wa­nie, kara­te, cross­fit, bie­ga­nie czy spor­ty wod­ne.

W skład dru­ży­ny Oysho Sport Team wcho­dzą takie sła­wy spor­tu zawo­do­we­go, jak Joana Pastra­na (mistrzy­ni świa­ta IBF 2019, Kra­jo­wa Nagro­da Spor­to­wa 2018), Gara­zi Sán­chez (mistrzy­ni Hisz­pa­nii w sur­fin­gu) czy San­dra Sán­chez uzna­wa­na za naj­wy­bit­niej­szą zawod­nicz­kę kara­te w dzie­jach. To tyl­ko nie­któ­re z naszych spor­t­sme­nek.

Poznaj skład Oysho Sport Team

Ali­ce Bet­to, Wło­chy, Tria­tlon. Brą­zo­wy medal na mistrzo­stwach Euro­py w szta­fe­cie mie­sza­nej (Alanya2013) i indy­wi­du­al­nie (Kit­zbühel 2017). Mistrzy­ni Włoch w 2010, 2012 i 2017, 23. miej­sce w ran­kin­gu ITU i 24. w World Series w 2018 roku.

Anna Bon­gior­ni, Wło­chy, Lek­ko­atle­ty­ka. Cór­ka wło­skie­go kola­rza Gio­van­ni Bon­gior­nie­go, któ­ry zdo­był brą­zo­wy medal na mistrzo­stwach Euro­py w 1984 roku. Pobi­ła rekor­dy Włoch na 60 m (do lat 18) i 4 x 100 m (do lat 20). Brą­zo­wa meda­list­ka na uni­wer­sja­dzie w Taipei 2017, brą­zo­wa meda­list­ka na igrzy­skach śród­ziem­no­mor­skich (Tar­ra­go­na 2018), wice­mi­strzy­ni Euro­py do lat 20 i 23, dwu­krot­na­ha­lo­wa mistrzy­ni Włoch na 60 m (2017 i 2018).

Aria­ne Ochoa, Hisz­pa­nia, Sur­fing. Pierw­szy raz na desce sta­nę­ła w wie­ku 5 lat. Kie­dy mia­ła 8 lat, zaczę­ła star­to­wać w zawo­dach, żeby jako 17-lat­ka osią­gnąć pierw­sze w karie­rze zwy­cię­stwo w pro­fe­sjo­nal­nych zawo­dach junior­skich. Brą­zo­wy medal na mistrzo­stwach świa­ta junio­rów (Kia­ma 2017), mistrzo­stwo Hisz­pa­nii do lat 18 (2016). Czte­ro­krot­nie sta­wa­ła na podium w World Surf League. Zdo­byw­czy­ni indy­wi­du­al­nej nagro­dy Kiro­lak Sariak 2017 przy­zna­wa­nej przez Dipu­ta­ción foral de Viz­caya.

Ate­ne­ry Her­nán­dez, Hisz­pa­nia, Pod­no­sze­nie cię­ża­rów. Wice­mi­strzy­ni Euro­py w kate­go­rii do 53 kg (Split2017) i wice­mi­strzy­ni igrzysk śród­ziem­no­mor­skich do 53 kg (Tar­ra­go­na 2018).

Desi­rée Vila, Hisz­pa­nia, Para­lek­ko­atle­ty­ka. Wcze­śniej repre­zen­tant­ka w akro­ba­ty­ce. Nie­uda­ny zabieg chi­rur­gicz­ny po kon­tu­zji dozna­nej pod­czas tre­nin­gu spo­wo­do­wał, że w 2015 roku lek­ko­atlet­ce ampu­to­wa­no pra­wą nogę. Trzy lata póź­niej zaczę­ła tre­no­wać para­lek­ko­atle­ty­kę i zaję­ła 6. miej­sce wmi­strzo­stwach Euro­py w sko­ku w dal (Ber­lin 2018), a następ­nie zosta­ła mistrzy­nią Hisz­pa­nii w bie­gu­na 100 m i w sko­ku w dal (2018). Desi­reé napi­sa­ła książ­kę „Lo úni­co incu­ra­ble son las ganas de vivir”(Nieuleczalna jest tyl­ko chęć życia).

Eli­nor Bar­ker, Wiel­ka Bry­ta­nia, Kolar­stwo toro­we. Mistrzy­ni świa­ta w wyści­gu scratch i wice­mi­strzy­ni świa­ta w dru­ży­no­wym sprin­cie w mistrzo­stwach świa­ta w kolar­stwie toro­wym roze­gra­nych w Prusz­ko­wie. Mistrzy­ni olim­pij­ska w sprin­cie dru­ży­no­wym (Rio 2016), zdo­byw­czy­ni 10 meda­li mistrzostw świa­ta, sied­mio­krot­na meda­list­ka mistrzostw Euro­py. Odzna­czo­na Orde­rem Impe­rium Bry­tyj­skie­go w 2017 roku i nagro­dą Car­wyn James Junior Spor­t­swo­man w 2012.

Fran­ce­sca Bagno­li, Wło­chy, Kite­sur­fing. Karie­rę spor­to­wą zaczy­na­ła od gim­na­sty­ki, aby osta­tecz­nie zde­cy­do­wać się na kite­sur­fing. W tej dys­cy­pli­nie zdo­by­ła dwu­krot­nie brą­zo­wy medal mistrzostw świa­ta i dwa wice­mi­strzo­stwa Euro­py. Sześć razy z rzę­du zosta­ła mistrzy­nią Włoch.

Gara­zi Sán­chez, Hisz­pa­nia, Sur­fing. Przy­go­dę z sur­fin­giem zaczę­ła jako sied­mio­lat­ka, a w 2018 roku zdo­by­ła brąz na mistrzo­stwach Euro­py. Dwu­krot­na mistrzy­ni Hisz­pa­nii (2017 i 2018). Pię­cio­krot­nie zna­la­zła się w naj­lep­szej trój­ce World Surf League.

Joana Pastra­na, Hisz­pa­nia, Boks. Mistrzy­ni świa­ta IBF 2019, trzy­krot­na mistrzy­ni Euro­py (2016, 2017 i2018). 14 zwy­cięstw (5 KO) i 1 poraż­ka. Kra­jo­wa nagro­da spor­to­wa 2018.

Lara Gran­ge­on, Fran­cja, Pły­wa­nie. Olim­pij­ka z 36 zło­ty­mi meda­la­mi zdo­by­ty­mi na igrzy­skach Pacyfiku.Reprezentantka Fran­cji na olim­pia­dzie w Lon­dy­nie 2012 i w Rio de Jane­iro 2016. Ma na swo­im kon­cie: brą­zo­wy medal mistrzostw Euro­py na 25 km na wodach otwar­tych (Glas­gow 2018), 2 srebr­ne meda­le i 4 brą­zo­we na mistrzo­stwach Euro­py na krót­kim base­nie.

Lau­ra Gar­cía Caro, Hisz­pa­nia, Lek­ko­atle­ty­ka. Szó­sta na mistrzo­stwach Euro­py (Ber­lin 2018), dzie­wią­ta na mistrzo­stwach świa­ta (Lon­dyn 2017) i trze­cia w Pucha­rze Euro­py w Cho­dzie Sportowym(Podiebrady 2017).

Leire Fer­nán­dez, Hisz­pa­nia, Tra­il. Naj­młod­sza mistrzy­ni świa­ta w cani­cros­sie. Dwu­krot­na mistrzy­niul­tra­ma­ra­to­nu UTMB w bie­gu YCC.

Mari­ne Lucas, Fran­cja, Cross­Fit. Zaję­ła 52. miej­sce w ran­kin­gu Fran­cji w 2018 roku i 61. w 2017 roku.

Miriam Casil­las, Hisz­pa­nia, Tria­tlon. Trzy­krot­nie na podium w pucha­rze świa­ta, dwu­krot­na mistrzy­ni Hisz­pa­nii w tria­tlo­nie na dystan­sie olim­pij­skim (2014 i 2016). Olim­pij­ka z Rio de Jane­iro. Zdo­by­ła nagro­dę „Kobie­ta, Sport i Fir­ma” dla naj­le­piej roku­ją­cej zawod­nicz­ki w 2015 roku.

Patri­cia Rodrígu­ez, Hisz­pa­nia, Cross­Fit. Indy­wi­du­al­na mistrzy­ni Anda­lu­sí Chal­len­ger 2018 i dru­ży­no­wa w Vigo Bat­tle of Teams.

Rıta Arnaus, Hisz­pa­nia, Kite­sur­fing. Spe­cja­list­ka Fre­esty­le i Big Air. Jej rodzi­ce byli mistrza­mi Hisz­pa­nii w wind­sur­fin­gu, a ojciec – pio­nie­rem kit­sur­fin­gu w tym kra­ju. Jako 10-lat­ka spró­bo­wa­ła win­sur­fin­gu i lek­kich żagló­wek, ale w wie­ku 16 lat zde­cy­do­wa­ła się na kite­sur­fing w kate­go­rii Fre­esty­le. 4. miej­sce wran­kin­gu World Tour de Fre­esty­le w 2018 roku, trzy­krot­na mistrzy­ni Hisz­pa­nii w kate­go­rii Fre­esty­le (2015, 2016 i 2018).

San­dra Sán­chez, Hisz­pa­nia, Kara­te. Uzna­na przez Świa­to­wą Fede­ra­cję Kara­te za naj­lep­szą zawod­nicz­kę w histo­rii w żeń­skiej kate­go­rii kata, po tym jak przez trzy lata trium­fo­wa­ła w świa­to­wym ran­kin­gu. Mistrzo­stwo świa­ta (2018) i brąz (2016), 4 mistrzo­stwa Euro­py (2015, 2016, 2017 i 2018), 5 mistrzo­stwHisz­pa­nii (2015, 2016, 2017, 2018 i 2019). Medal za zasłu­gi od hisz­pań­skie­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go w 2015 roku. Kra­jo­wa nagro­da spor­to­wa 2017, nagro­da hisz­pań­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia pra­sy spor­to­wej w 2018 roku. Zło­ty medal Castil­la-La Man­cha i Nagro­da Admi­ra­ła dla naj­lep­sze­go sportowca2018.

Tania More­no, Hisz­pa­nia, Siat­ków­ka pla­żo­wa. Czter­na­sto­krot­na repre­zen­tant­ka Hisz­pa­nii. Jako­najm­łod­sza zawod­nicz­ka w histo­rii wyróż­nio­na tytu­łem MVP mistrzostw Hisz­pa­nii do lat 21. Brą­zo­wy medal mistrzostw świa­ta do lat 19 (Nan­kin 2018), pią­te miej­sce na mistrzo­stwach Euro­py do lat 20 (Ana­pa 2018) i mistrzy­ni Hisz­pa­nii do lat 19.

https://youtu.be/Ol3EJbaR1f4

Tekst/zdjęcia/wideo: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy