ModaNewsroom

OYSHO_SPORT przedstawia Oysho Sport Team

Oysho_Sport przed­sta­wia Oysho Sport Team – mię­dzy­na­ro­do­wą spor­to­wą dru­ży­nę amba­sa­do­rek mar­ki! Real. Strong. Inspi­ring.   Mar­ka Oysho_Sport zro­dzi­ła się z zaan­ga­żo­wa­nia Oysho w sport oraz jako kon­se­kwen­cja sta­łe­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii i wdra­ża­nia inno­wa­cji w kolekcjach…

Więcej