ModaNewsroom

Osobowość TATUUM – Maja Włoszczowska

Nasza potrzeba bliskości z naturą jest instynktowna. Przyroda pasjonuje, pomaga naładować akumulatory, daje wewnętrzną siłę. Uczy cierpliwości i wytrwałości zwłaszcza, jeśli naszym jedynym kompanem w eksplorowaniu jej – jest rower górski. Maja Włoszczowska, ambasadorka marki TATUUM, podczas każdego wyścigu uczy się jak wyzwania, które stawia przed Nią natura, przekuć w sukces.

Życie kobie­ty-spor­tow­ca to nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie rów­no­wa­gi mię­dzy kobie­cą deli­kat­no­ścią, a spor­to­wą wygo­dą. Nie­po­wta­rzal­na, kap­su­ło­wa kolek­cja zosta­ła przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z Mają Włosz­czow­ską. Kla­sycz­ną ele­gan­cję prze­ła­mu­je spor­to­wy­mi ele­men­ta­mi, a pro­ste for­my i kro­je uroz­ma­ica uni­ka­to­wy­mi deta­la­mi. Linia opie­ra się na intry­gu­ją­cych połą­cze­niach, któ­re two­rzą  jedy­ną w swo­im rodza­ju, har­mo­nij­ną całość.

Naturalny komfort

Jakie muszą być ubra­nia, któ­re wybie­rze dwu­krot­na wice­mi­strzy­ni olim­pij­ska? Nie­po­wta­rzal­ne, sty­lo­we  i jed­no­cze­śnie kom­for­to­we, nawet w sytu­acjach ofi­cjal­nych. Jak blu­za i spodnie w sza­rą, kla­sycz­ną, ręcz­nie paso­wa­ną kra­tę, któ­rym dyna­mi­ki nada­ją poma­rań­czo­we wstaw­ki i ścią­ga­cze. Na chłod­niej­sze dni, TATUUM przy­go­to­wał czar­ną blu­zę, wyko­na­ną z wyso­kiej jako­ści, grub­szej, ela­stycz­nej dzia­ni­ny typu inter­lock. Kon­tra­sto­we ele­men­ty, jak zam­ki bły­ska­wicz­ne i taśmy, nada­ją ener­ge­tycz­nej nuty całej kolek­cji. Uni­wer­sal­na czerń sukie­nek Mai Włosz­czow­skiej dopa­su­je się do każ­dej sytu­acji. Dzię­ki ory­gi­nal­ne­mu połą­cze­niu oran­żo­wych frag­men­tów, pro­jek­ty mogą sta­no­wić zarów­no spor­to­wy i swo­bod­ny look, jak i wie­czo­ro­wy, ele­ganc­ki out­fit.

Maja Włosz­czow­ska, jako oso­bo­wość TATUUM sym­bo­li­zu­je pozor­ne prze­ci­wień­stwa, któ­re razem two­rzą jed­nak spój­ną całość. Jak w przy­pad­ku jesien­no – zimo­wej kolek­cji deli­kat­ność łączy się z wytrzy­ma­ło­ścią, tra­dy­cja z nowo­cze­sno­ścią, a natu­ral­ność z  indy­wi­du­al­no­ścią.

Linia Mai Włosz­czow­skiej zosta­ła w cało­ści uszy­ta w Pol­sce, przy uży­ciu naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów oraz z dba­ło­ścią    o naj­lep­sze wykoń­cze­nie. Dodat­ko­wo, każ­dy model posia­da mały zna­czek z auto­gra­fem kolar­ki. Seria powsta­ła    w limi­to­wa­nym nakła­dzie, jest dostęp­na w wybra­nych salo­nach mar­ki TATUUM.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy