ModaNewsroom

Osobowość TATUUM - Maja Włoszczowska

Nasza potrze­ba bli­sko­ści z natu­rą jest instynk­tow­na. Przy­ro­da pasjo­nu­je, poma­ga nała­do­wać aku­mu­la­to­ry, daje wewnętrz­ną siłę. Uczy cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści zwłasz­cza, jeśli naszym jedy­nym kom­pa­nem w eks­plo­ro­wa­niu jej – jest rower gór­ski. Maja Włosz­czow­ska, amba­sa­dor­ka marki…

Więcej