NewsroomUroda

Organique skuteczna terapia odmladzająca

Nowa terapia na bazie jagód goji jest przeznaczona do pielęgnacji skóry z oznakami starzenia, zmęczonej, wymagającej stymulacji i odnowy. Inspiracją do stworzenia nowej terapii były jagody goji, egzotyczne, choć niepozorne owoce o nieocenionych walorach prozdrowotnych i dermostymulujących. Z dobroczynnych właściwości tych „owoców długowieczności” korzystano od tysięcy lat, szczególne uznanie znalazły w tradycyjnej medycynie Wschodu. Z tej skarbnicy wiedzy i doświadczenia korzystamy do dziś. Jagody goji zawierają szeroki wachlarz mikro i makro składników odżywczych w bardzo aktywnej biologicznej, przyswajalnej formie. Przeprowadzono wiele badań potwierdzających przeciwstarzeniowe, przeciwutleniające i wzmacniające działanie tych owoców.

W Tera­pii Odmła­dza­ją­cej zasto­so­wa­no eks­trakt z goji pocho­dzą­cych z upraw ekologicznych.

Wszyst­kie for­mu­ły kosme­ty­ków wzbo­ga­co­ne zosta­ły sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi, natu­ral­ny­mi skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi, dobra­ny­mi do rodza­ju kosme­ty­ku i jego funk­cji, tak, aby two­rzyć syner­gicz­nie dzia­ła­ją­cą, kom­plek­so­wą tera­pię odmładzającą.

Pro­po­zy­cja stosowania

Chcąc osią­gnąć jak naj­lep­sze efek­ty suge­ru­je­my regu­lar­ne sto­so­wa­nie całej Tera­pii Odmładzającej.

Krem do twa­rzy na dzień – lek­ka for­mu­ła z ochron­nym ole­jem SPF, pole­ca­ny do dzien­nej pie­lę­gna­cji, rów­nież pod makijaż.

Krem do twa­rzy na noc – odżyw­cza, boga­ta for­mu­ła, pole­ca­ny do aktyw­nej, noc­nej pielęgnacji.

Krem pod oczy – aksa­mit­na, ener­ge­ty­zu­ją­ca for­mu­ła, pole­ca­ny do sto­so­wa­nia na dzień i noc.

Peeling do twa­rzy –  emul­syj­na for­mu­ła z dro­bin­ka­mi dro­go­cen­ne­go bursz­ty­nu, do sto­so­wa­nia 1–2 razy w tygo­dniu (w zależ­no­ści od rodza­ju skóry).

Maska do twa­rzy –  lek­ka, kre­mo­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na czer­wo­ną glin­ką, pole­ca­na do sto­so­wa­nia 1–2 razy w tygo­dniu (naj­le­piej po wyko­na­nym peelingu).

Skład­ni­ki aktywne

Eks­trakt z jadóg goji – meto­dą ORAC (Oxy­gen Radi­cal Absor­ban­te Capa­ci­ty) na Uni­wer­sy­te­cie Bostoń­skim, udo­wod­nio­no ogrom­ną aktyw­ność prze­ciw­sta­rze­nio­wą jagód goji, ich zdol­ność do ochro­ny komó­rek przed szko­dli­wy­mi pro­ce­sa­mi utle­nia­nia. Goji zali­cza­na jest do roślin adap­to­gen­nych co ozna­cza, że posia­da nor­ma­li­zu­ją­cy wpływ na orga­nizm czło­wie­ka, sty­mu­lu­je jego sys­tem odpor­no­ścio­wy, zwięk­sza wital­ność, nie zabu­rza­jąc natu­ral­nych funk­cji. Eks­trakt zawie­ra bogac­two aktyw­nych skład­ni­ków: węglo­wo­da­nów (30–40%), pro­te­in, tłusz­czy, ami­no­kwa­sów, wap­nia, żela­za, pota­su, cyn­ku, selenu,
wita­min A,C, E, B₁, B₂, B₆, fito­ste­ro­li i NNKT oraz dużą ilo­ści beta-karo­te­nu w bar­dzo aktyw­nej bio­lo­gicz­nie for­mie. Ze wzglę­du na swój nie­po­wta­rzal­ny skład, eks­trakt z jagód goji sto­so­wa­ny w kosme­ty­ce, wyka­zu­je sil­ne dzia­ła­nie der­mo­sty­mu­lu­ją­ce i prze­ciw­sta­rze­nio­we. Pobu­dza syn­te­zę kola­ge­nu, dostar­cza ener­gii i wital­no­ści, akty­wu­je pro­ce­sy napraw­cze w skó­rze, niwe­lu­je wol­ne rodniki.

Eks­trakt z żeń-sze­nia  – korzeń żeń-sze­nia zawie­ra sapo­ni­ny (gin­se­no­zy­dy), któ­re sty­mu­lu­ją pro­duk­cję włó­kien kola­ge­no­wych i ujędr­nia­ją skó­rę. Poli­sa­cha­ry­dy, oli­go­ele­men­ty, wita­mi­ny, enzy­my i ami­no­kwa­sy dzia­ła­ją immu­no­sty­mu­lu­ją­co, akty­wu­ją układ odpor­no­ścio­wy i rege­ne­ra­cję komó­rek. Eks­trakt z żeń-sze­nia opóź­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się skó­ry, jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem niwe­lu­ją­cym wol­ne rodniki.

Eks­trakt z ace­ro­li – otrzy­mu­je się z jasno­czer­wo­nych owo­ców o dużej zawar­to­ści łatwo przy­swa­jal­nej wita­mi­ny C (100g owo­ców w zależ­no­ści od gatun­ku zawie­ra 1400–2500 mg kwa­su askor­bi­no­we­go), węglo­wo­da­nów, wap­nia i fos­fo­ru. Dodat­ko­wo ace­ro­la zawie­ra rów­nież sub­stan­cje korzyst­nie wpły­wa­ją­ce na wchła­nia­nie i meta­bo­lizm wita­mi­ny C, któ­ra sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu, posia­da wła­ści­wo­ści ujędr­nia­ją­ce, roz­ja­śnia­ją­ce, odna­wia­ją­ce, prze­ciw­sta­rze­nio­we i rege­ne­ru­ją­ce skó­rę. Cukry zawar­te w ace­ro­li popra­wia­ją nawil­że­nie naskórka.

Kom­pleks eks­trak­tów z makro­al­gi czer­wo­nej i drze­wa tara – kom­pleks zawie­ra sieć natu­ral­nych bio­po­li­me­rów, któ­re two­rzą na skó­rze deli­kat­ny, nie­oklu­zyj­ny, napi­na­ją­cy film. Zapew­nia to wyraź­ny efekt wygła­dze­nia i liftin­gu skó­ry, zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek. Zapo­bie­ga rów­nież pro­ce­som sta­rze­nia, chro­ni skó­rę przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi i prze­dłu­ża trwa­łość makijażu.

Eks­trakt z alo­esu – dzia­ła nawad­nia­ją­co, immu­no­sty­mu­lu­ją­co (wzmac­nia sys­tem odpor­no­ścio­wy skó­ry), sty­mu­lu­je pro­duk­cję kola­ge­nu, popra­wia ela­stycz­ność. Alo­es wyka­zu­je rów­nież sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i łago­dzą­ce. Jest sku­tecz­ny w lecze­niu wszel­kie­go rodza­ju dermatoz.

Eks­trakt z roz­ma­ry­nu – zawie­ra ponad 20 związ­ków o dzia­ła­niu anty­utle­nia­ją­cym (szcze­gól­nie kwas kar­no­zo­wy, kar­no­zol i roz­ma­nol), dla­te­go trud­no prze­ce­nić jego prze­ciw­sta­rze­nio­we dzia­ła­nie. Sty­mu­lu­je mikro­krą­że­nie, wzmac­nia naczy­nia wło­so­wa­te, popra­wia dotle­nie­nie komórek.

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy