ModaNewsroom

Omega Constellation 2019

Od 1952 roku symbolem linii Constellation marki Omega niezmiennie pozostawało inspirujące „Obserwatorium pod gwiazdami” w Genewie, które zdobiło medalion zatopiony w deklu zegarka. Osiem gwiazd ponad jego kopułą nawiązywało do dwóch rekordów świata ustanowionych w roku 1933 i 1936 oraz sześciu konkursowych zwycięstw w latach 1945 – 1952. To znak o wielkim znaczeniu dla Omegi nie tylko w przeszłości – obecnie ma on także swoją współczesną interpretację, mocno powiązaną z najnowszą historią marki.

Liu Shishi, Constellation Omega

Liu Shi­shi

Sto jeden naj­now­szych mode­li Con­stel­la­tion dla kobiet skry­wa wie­le fascy­nu­ją­cych deta­li. Nowe mato­we wykoń­cze­nie powierzch­ni wzmoc­nio­no pole­ro­wa­ny­mi, fazo­wa­ny­mi kra­wę­dzia­mi bie­gną­cy­mi wzdłuż boków koper­ty i bran­so­le­ty. Nowe, smu­klej­sze pier­ście­nie otwie­ra­ją bar­dziej prze­stron­ny widok tar­czy. Pro­por­cjo­nal­nie do nowych bez­e­li, tak­że słyn­ne pazur­ki zosta­ły wysmu­klo­ne i ści­ślej przy­le­ga­ją do koper­ty. Ząb­ko­wa­na koron­ka ma deli­kat­ny, kobie­cy, pół­księ­ży­co­wa­ty pro­fil odwzo­ro­wu­ją­cy słyn­ne pół­księ­ży­co­wa­te płasz­czy­zny koper­ty. Rów­nież syl­wet­ka wska­zó­wek zosta­ła wysmu­klo­na, a szkie­le­to­wa kon­struk­cja zyska­ła kształt wydłu­żo­ne­go liścia . Do zapię­cia pro­jek­tan­ci doda­li pole­ro­wa­ne powierzch­nie powta­rza­ją­ce motyw pół­księ­ży­ca oraz kom­for­to­wy mecha­nizm zwal­nia­ją­cy, umoż­li­wia­ją­cy łatwe wydłu­że­nie bran­so­le­ty. Dodat­ko­wo, w  mode­lach 29 mm smu­kła syl­wet­ka to zasłu­ga zasto­so­wa­nia deli­kat­nie wypu­kłe­go szkła sza­fi­ro­we­go, a w mode­lach 25 i 28 m wyko­rzy­sta­no słyn­ny meda­lion z wize­run­kiem obser­wa­to­rium. 

Co wię­cej, każ­dy nowy, 29 mm model Con­stel­la­tion posia­da potwier­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem sta­tus Master Chro­no­me­ter – to gwa­ran­cja bez­kon­ku­ren­cyj­nej, zegar­mi­strzow­skiej pre­cy­zji, wydaj­no­ści i odpor­no­ści na oddzia­ły­wa­nie pól magne­tycz­nych.

Constellation Omega, Cindy Crawford

Kobie­ty z całe­go świa­ta i róż­nych kul­tur poko­cha­ły ten zega­rek, a jego pięk­no i pre­cy­zja cie­szą się uwiel­bie­niem całych poko­leń. Pla­nu­jąc naj­now­szą kam­pa­nię pro­mu­ją­cą Con­stel­la­tion 2019, Ome­ga zde­cy­do­wa­ła się na współ­pra­cę nie z jed­ną, ale czte­re­ma inspi­ru­ją­cy­mi kobie­ta­mi bli­sko zwią­za­ny­mi z mar­ką. I tak top­mo­del­ki Cin­dy Craw­ford, Ales­san­dra Ambro­sio, aktor­ka Nico­le Kid­man i Liu Shi­shi urze­ka­ją ele­gan­cją, intry­gu­jąc dokład­nie tak, jak zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji. Podob­nie jak każ­dy model z tej linii – każ­da na swój spo­sób jest  uni­kal­na i posia­da­ją wyjąt­ko­we talen­ty, któ­re je defi­niu­ją. Mini­ma­li­stycz­ne i szy­kow­ne por­tre­ty do kam­pa­nii Con­stel­la­tion 2019 stwo­rzył foto­graf mody Damon Baker. Ich kli­mat to odzwier­cie­dle­nie współ­cze­snej inter­pre­ta­cji śro­do­wi­ska man­hat­tań­skich wie­żow­ców, a w pale­cie barw obok tra­dy­cyj­nej czer­wie­ni OMEGI domi­nu­je biel i zło­to.

Alessandra Ambrosio, OmegaNicole Kidman, Omega

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy