ModaNewsroom

Omega Constellation 2019

Od 1952 roku sym­bo­lem linii Con­stel­la­tion mar­ki Ome­ga nie­zmien­nie pozo­sta­wa­ło inspi­ru­ją­ce „Obser­wa­to­rium pod gwiaz­da­mi” w Gene­wie, któ­re zdo­bi­ło meda­lion zato­pio­ny w deklu zegar­ka. Osiem gwiazd ponad jego kopu­łą nawią­zy­wa­ło do dwóch rekor­dów świa­ta usta­no­wio­nych w…

Więcej