UrodaZdrowie

Olej z pestek moreli gorzkiej

Olej z pestek moreli gorzkiej ma wiele cennych właściwości. Korzystnie wpływa na skórę. Warto spożywać go na surowo i jako składnik peelingów. Dlaczego olej jest tak wyjątkowy?

morela

Olej z pestek more­li zna­lazł zasto­so­wa­nie w kuch­ni jako doda­tek do sała­tek, dese­rów, sosów lub do bez­po­śred­nie­go spo­ży­cia, jed­nak może być spo­ży­wa­ny wyłącz­nie na zim­no. W innym wypad­ku tra­ci swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści. Zawar­ta w ole­ju wita­mi­na A wspo­ma­ga pro­ces widze­nia, bie­rze udział w obni­ża­niu pozio­mu “złe­go” cho­le­ste­ro­lu, ma tak­że dobro­czyn­ny wpływ na ser­ce.

W ole­ju z pestek more­li gorz­kiej znaj­du­je się amyg­da­li­na. Ina­czej zwa­na  jest ona wita­mi­ną B17. Jest sub­stan­cją wystę­pu­ją­cą w nasio­nach i pest­kach nie­któ­rych owo­ców – wła­śnie m.in.  w more­li gorz­kiej. Odpo­wia­da za cha­rak­te­ry­stycz­ny smak i sil­ny aro­mat. Wzmian­ki o wyko­rzy­sta­niu jej w celach medycz­nych zosta­ły odno­to­wa­ne już w sta­ro­żyt­no­ści.

Uwa­ża się, że olej ma dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we. Jego poten­cjal­ne pro­tek­cyj­ne dzia­ła­nie pole­ga na tym ‚że amyg­da­li­na w zde­rze­niu z jed­ną z sub­stan­cji obec­nych w komór­kach nowo­two­ro­wych (beta­glu­ka­zy­da­zą) gene­ru­je wytwa­rza­nie cyjan­ku i alde­hy­du ben­zo­eso­we­go, któ­re nisz­czą komór­ki nowo­two­ro­we.

Olej z pestek moreli gorzkiej a pielęgnacja ciała

Olej z pestek more­li otrzy­my­wa­ny jest w pro­ce­sie tło­cze­nia nasion more­li zwy­czaj­nej. Posia­da on wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce i jest boga­ty w wita­mi­nę E i A. Spraw­dzi się do skó­ry wraż­li­wej, doj­rza­łej i suchej, ponad­to jest dosko­na­ły do masa­żu.

Jest deli­kat­ny, szyb­ko się wchła­nia, nie pozo­sta­wia­jąc na skó­rze tłu­stej war­stwy. Ma jasny, lek­ko żół­ty, prze­zro­czy­sty kolor. Cha­rak­te­ry­zu­je się przy­jem­nym zapa­chem. Pach­nie more­la­mi i mig­da­ła­mi. Może być alter­na­ty­wą dla ole­ju arga­no­we­go.

Moż­na go sto­so­wać bez­po­śred­nio na skó­rę, zarów­no suchą jak i wil­got­ną oraz jako doda­tek do kąpie­li ze swo­im ulu­bio­nym pły­nem lub samo­dziel­nie.

Dzię­ki zawar­to­ści wita­mi­ny E, olej z pestek more­li jest odpo­wied­ni dla skó­ry sta­rze­ją­cej się i ze skłon­no­ścią do zmarsz­czek. Olej bar­dzo dobrze się wchła­nia. Naj­le­piej jest sto­so­wać olej more­lo­wy na lek­ko zwil­żo­ną skó­rę, ponie­waż dzię­ki tej czyn­no­ści zapo­bie­ga­my swę­dze­niu, pie­cze­niu i podraż­nie­niom.

Dobrym pomy­słem może być też zasto­so­wa­nie ole­ju z pestek more­li gorz­kiej jako skład­ni­ka peelin­gu np. cukro­we­go czy z kawy. Wyko­rzy­stać moż­na fusy po wypi­ciu kawy .  Aby peeling przy­niósł ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty, zabieg ten trze­ba powta­rzać 2 razy w tygo­dniu.

Do kawy nale­ży dolać tyle ole­ju, aby masa była pół­płyn­na. Dokład­ny­mi, koli­sty­mi rucha­mi nale­ży wyko­nać peeling całe­go cia­ła. Szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na oko­li­ce ud i brzu­cha.

Cia­ło war­to maso­wać kil­ka minut ener­gicz­ny­mi rucha­mi, następ­nie dokład­nie zmyć a po wytar­ciu wma­so­wać bal­sam ujędr­nia­ją­cy. W połą­cze­niu z ćwi­cze­nia­mi i zdro­wy­mi posił­ka­mi po mie­sią­cu powin­ni­ście zauwa­żyć róż­ni­ce w wyglą­dzie skó­ry.

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *