Uroda

Olej rycynowy na rzęsy – czy warto go stosować?

Piękne, długie i ciemne rzęsy to marzenie każdej z nas. Nie  musimy od razu sięgać po drogie odżywki z drogerii albo udawać się na przedłużenie do kosmetyczki, aby móc się nimi cieszyć. Z pomocą przyjdzie nam tani olej rycynowy. Jak każdy kosmetyk, trzeba go jednak stosować z rozwagą. 

Zdję­cia Aman­da Dal­björn z Unsplash

Olej rycy­no­wy sto­so­wa­ny na skó­rę i wło­sy widocz­nie je odży­wia i odbu­do­wu­je. To daw­ka odżyw­czych wita­min dla całe­go orga­ni­zmu. Nie­ste­ty, nie moż­na z nim prze­sa­dzać, aby nie nara­zić się na skut­ki ubocz­ne. 

Olejek rycynowy – właściwości 

Olej rycy­no­wy powsta­je z rącz­ni­ka pospo­li­te­go, a uzy­ski­wa­ny z tło­cze­nia na zim­no olej jest gęsty i posia­da żół­te zabar­wie­nie. Czę­sto sto­so­wa­ny jest jako skład­nik kosme­ty­ków i leków. Olej rycy­no­wy nada­je się tak­że do spo­ży­cia – w prze­my­śle spo­żyw­czym wyko­rzy­sty­wa­ny jest jako doda­tek do sło­dy­czy i pro­duk­tów pszen­nych bo prze­dłu­ża ich trwa­łość. Spo­ży­wa­ny w nad­mier­nych ilo­ściach może mieć jed­nak dzia­ła­nie przeczyszczające.

W przy­pad­ku sto­so­wa­nia na skó­rę czy­sty ole­jek rycy­no­wy potra­fi łago­dzić bóle mię­śnio­we oraz odży­wiać i pobu­dzać wzrost wło­sów i rzęs. Spra­wia tak­że, że skó­ra sta­je się mięk­ka i gład­ka, poma­ga jej się zre­ge­ne­ro­wać i natłu­ścić. 

Olej rycynowy na rzęsy – jak stosować?

Regu­lar­ne sto­so­wa­nie olej­ku rycy­no­we­go na rzę­sy widocz­nie je pogru­bia, zagęsz­cza, a tak­że przy­ciem­nia. W efek­cie nawet jasne blon­dyn­ki nie będą musia­ły wyko­ny­wać hen­ny na wło­ski. 

Nie­ste­ty, gdy sto­su­je­my ole­jek mie­sią­ca­mi zda­rza się, że efekt prze­dłu­że­nia i zagęsz­cze­nia rzęs usta­je, a wło­ski zaczy­na­ją wypa­dać. Dzie­je się tak ponie­waż olej rycy­no­wy w dużych ilo­ściach zapy­cha skó­rę. Gdy mie­szek wło­sy zosta­nie zablo­ko­wa­ny przez olej obumie­ra, a włos wypa­da. Co zro­bić, aby nie nara­zić się na skut­ki ubocz­ne sto­so­wa­nia ole­ju rycynowego?

Ole­jek rycy­no­wy na rzę­sy naj­le­piej nakła­dać szczo­tecz­ką do prze­cze­sy­wa­nia brwi lub czy­stą szczo­tecz­ką od zuży­te­go tuszu do rzęs. Kro­ple ole­ju apli­ku­je­my na rzę­sy, ale nigdy nie doty­ka­jąc powie­ki. Przez pierw­szy mie­siąc war­to sto­so­wać ole­jek rycy­no­wy codzien­nie. Po tym cza­sie war­to zre­zy­gno­wać z czę­stej apli­ka­cji i powta­rzać ją jedy­nie 2–3 razy w tygo­dniu pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji. Jeśli mimo to zauwa­ży­my wypa­da­nie wło­sków (co przy roz­waż­nym sto­so­wa­niu dzie­je się rzad­ko), nale­ży w ogó­le zre­zy­gno­wać ze sto­so­wa­nia ole­ju na rzęsy.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy