NewsroomPolecaneUroda

Ochrona przeciwsłoneczna – kremy z wysokim filtrem

Ostatnio pogoda nie daje nam ani chwili wytchnienia i pierwszy raz od bardzo długiego czasu możemy się pochwalić istnie tropikalnym latem!

Ochrona przeciwsłoneczna

Ochro­na prze­ciw­sło­necz­na – kre­my z wyso­kim fil­trem: BIODERMA, KIEHL’S, DR. BARBARA STURM, IMAGE SKIN CARE, AVENE.

W koń­cu mamy lato, któ­re prze­cież wią­że się odpo­czy­wa­niem na pla­ży, dłu­gi­mi spa­ce­ra­mi w słoń­cu czy wyle­gi­wa­niem nad base­nem. I cho­ciaż der­ma­to­lo­dzy od daw­na prze­strze­ga­ją, że kre­my z fil­trem powin­no sto­so­wać się przez cały rok, napraw­dę przy­po­mi­na­my sobie o nich dopie­ro przed pla­no­wa­nym urlo­pem. Gorącz­ko­wo bie­gnie­my do apte­ki i nakła­da­my gru­be war­stwy kre­mu, zwy­kle, kie­dy jest już za póź­no. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że kre­my z wyso­kim fil­trem to nie tyl­ko ochro­na prze­ciw­sło­necz­na. 

SPF to sto­su­nek ilo­ści pro­mie­nio­wa­nia UV powo­du­ją­ce­go opa­rze­nie pod­czas opa­la­nia się przy uży­ciu fil­tra do ilo­ści pro­mie­nio­wa­nia powo­du­ją­ce­go takie samo opa­rze­nie, bez jego sto­so­wa­nia. Pro­mie­nie UV pomi­mo, że sta­no­wią jedy­nie 5 proc. pro­mie­ni sło­necz­nych docie­ra­ją­cych do zie­mi są bar­dzo sil­ne. Pro­mie­nie UVC blo­ku­je war­stwa ozo­no­wa, a pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB docie­ra do zie­mi wywie­ra­jąc ogrom­ny wpływ na skó­rę. Pro­mie­nio­wa­nie UVA obec­ne jest przez cały rok i prze­ni­ka przez chmu­ry czy naskó­rek. Wyso­ko­ener­ge­tycz­ne pro­mie­nie UVB odpo­wia­da­ją nie tyl­ko za opa­la­nie, ale tak­że za opa­rze­nia sło­necz­ne, reak­cje aler­gicz­ne oraz nowo­two­ry skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne, by chro­nić skó­rę zarów­no przed pro­mie­nio­wa­niem UVA, ale i UVB. Obec­nie na ryn­ku moż­na zna­leźć wie­le nowych pro­duk­tów z for­mu­ła­mi, któ­re zawie­ra­ją anty­ok­sy­dan­ty – dzię­ki temu nie tyl­ko chro­nią nas przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem, ale napra­wia­ją skó­rę. W dodat­ku, więk­szość z nich ide­al­nie spraw­dza się i sau­te i pod maki­jaż. Przed zaku­pem ide­al­ne­go kre­mu z fil­trem war­to tak­że skon­sul­to­wać się z der­ma­to­lo­giem, któ­ry pomo­że Ci wybrać naj­lep­szy dla Two­jej skóry.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy