Uroda

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Niskie temperatury, suche i bardziej zanieczyszczone powietrze, mroźny wiatr i rzadsze wypady na świeże powietrze mogą przesuszyć i podrażnić skórę. W tym okresie potrzebujesz specyficznej pielęgnacji – dopasowanej do trudnych, zimowych warunków. Zapewnienie skórze odpowiedniego nawilżenia i utrzymanie bariery hydro-lipidowej na optymalnym poziomie jest teraz absolutnie kluczowe. Co realnie możemy zrobić? 

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Ochro­na barie­ry hydro­li­pi­do­wej skó­ry. Kom­plek­so­wa i boga­ta pie­lę­gna­cja: SESDERMA SESPANTHENOL Krem do rąk 42 zł/50 ml; NUXE Nuxu­rian­ce GOLD Ole­jo­we serum rewi­ta­li­zu­ją­ce 300 zł/30 ml; ZO® SKIN HEALTH Reco­ve­ry Crème 585 zł/50 ml, YOSKINE GEISHA MASK Saku­ra Maska na Srebr­nej Tka­ni­nie 11,99 zł/20 ml, MEDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE Nouri­shing  248 zł/50 ml

 Chłod­na aura może powo­do­wać odwod­nie­nie skó­ry, utra­tę jej natu­ral­ne­go pozio­mu nawil­że­nia i zakłó­ce­nie rów­no­wa­gi barie­ry lipi­do­wej. Suchość, ścią­gnię­cie, pie­cze­nie – doskwie­ra więk­szo­ści z nas. Tę sytu­ację pogar­sza prze­grza­ne powie­trze w pomiesz­cze­niach i war­stwy ubrań, któ­re czę­sto podraż­nia­ją skó­rę, bo skó­ra nie tyle oddy­cha, co paru­je, a nad­miar odpa­ro­wa­nej wil­go­ci przy­kry­ty mate­ria­ła­mi jest świet­nym śro­do­wi­skiem dla bak­te­rii i grzy­bów. Zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­nie­go nawil­że­nia i utrzy­ma­nie barie­ry hydro-lipi­do­wej na opty­mal­nym pozio­mie jest teraz abso­lut­nie klu­czo­we. Co real­nie może­my zro­bić? Real­nie, dla­te­go, że rady typu: zre­zy­gnuj z gorą­cej kąpie­li czy dłu­gie­go prysz­ni­ca są nie­prak­tycz­ne. Bądź­my szcze­re, któ­ra z nas nie marzy o tym,
po dłu­gim, mroź­nym dniu? Pozwól sobie na tę przy­jem­ność, ale pamię­taj, aby do mycia użyć naj­de­li­kat­niej­szych pre­pa­ra­tów, a po kąpie­li w wil­got­ną skó­rę wma­suj natu­ral­ny ole­jek. Osusz cia­ło ręcz­ni­kiem i dopie­ro teraz kolej na bal­sam. Uzu­peł­niaj lipi­dy – tego teraz potrze­bu­jesz. Sta­raj się dobrze wysy­piać – to istot­ne, ponie­waż w cza­sie, kie­dy śpisz, skó­ra się napra­wia. Nie zapominaj
o odpo­wied­nim pozio­mie nawod­nie­nia – pij dużo pły­nów. Naj­lep­sza jest cie­pła, prze­go­to­wa­na woda – możesz do niej dodać pla­ste­rek poma­rań­czy lub cytry­nę. A jak dbać o twarz i dło­nie, które
są naj­bar­dziej nara­żo­ne na szko­dli­we warun­ki? Codzien­na pie­lę­gna­cja skó­ry może popra­wić lub pogor­szyć funk­cjo­no­wa­nie jej barie­ry ochron­nej. To dobra wia­do­mość – bo wszyst­ko zale­ży od Cie­bie! Przed wszyst­kim – zapo­mnij (choć­by na kil­ka zimo­wych tygo­dni) o kwa­sach, ostrych peelin­gach czy agre­syw­nych tera­piach z retio­no­ida­mi. Zamiast tego upew­nij się, że uży­wasz deli­kat­nych kosme­ty­ków do mycia i nawil­ża­ją­co-koją­cych toni­ków. Uży­waj też codzien­nie serum, któ­re wzmoc­ni skó­rę, ukoi ją oraz pomo­że jej szyb­ciej się rege­ne­ro­wać. Dwa razy dzien­nie – a w przy­pad­ku dło­ni: po każ­dym ich myciu – nakła­daj krem boga­ty w skład­ni­ki nawil­ża­ją­ce i lipi­do­we. A po któ­re kosme­ty­ki war­to się­gnąć? Oto lista tych najlepszych!

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja:

SESDERMA SESPANTHENOL Krem do rąk 42 zł/50 ml

Krem o inten­syw­nym dzia­ła­niu napraw­czym. Spe­cjal­nie opra­co­wa­ny, aby zapew­nić bez­piecz­ną ochro­nę dło­ni. Głę­bo­ko nawil­ża, zapo­bie­ga wysu­sze­niu, odwod­nie­niu, złusz­cza­niu i pęka­niu. Bar­dzo szyb­ko się wchła­nia. Łago­dzi, chro­ni i napra­wia uszko­dzo­ną skó­rę. Zawie­ra pan­te­nol, masło kari­te, masło kokum, olej z awo­ka­do, kwas tra­nek­sa­mo­wy i kwas bursztynowy.

MEDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE Nourishing  248 zł/50 ml

To nawil­ża­ją­cy i odżyw­czy krem wzbo­ga­co­ny skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi, któ­re poma­ga­ją wzmac­niać barie­rę skó­ry, popra­wia­jąc jej tek­stu­rę i jakość. Nia­cy­na­mid, cera­mi­dy i masło shea oraz olej z oli­wek to skład­ni­ki aktyw­ne, któ­re, dzia­ła­jąc w syner­gii, popra­wia­ją funk­cję barie­ro­wą skó­ry, regu­lu­ją nawil­że­nie i polep­sza­ją jej tek­stu­rę. Kwas hia­lu­ro­no­wy o wysokiej
i niskiej masie czą­stecz­ko­wej dzia­ła na róż­nych pozio­mach, zapew­nia­jąc nawilżenie
na powierzch­ni i w głę­bi skó­ry. Ole­je roślin­ne, glu­ko­zyd askor­by­lu i wita­mi­na E wspie­ra­ją dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, nawil­ża­ją­ce i przeciwstarzeniowe.

ZO® SKIN HEALTH Recovery Crème 585 zł/50 ml

To funk­cjo­nal­ny pre­pa­rat nawil­ża­ją­cy, któ­ry w uni­ka­to­wy spo­sób zwięk­sza natu­ral­ne nawod­nie­nie skó­ry, odtwa­rza pra­wi­dło­wy stan naskór­ka oraz przy­wra­ca skó­rze ela­stycz­ność. W rezul­ta­cie zmniej­sza się reak­tyw­ność skó­ry, popra­wia się rów­nież jej odpor­ność na szko­dli­we czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we i podat­ność na zabie­gi napraw­cze, a skó­ra sta­je się zdro­wa, ela­stycz­na, wyraź­nie wzmoc­nio­na, odpo­wied­nio nawod­nio­na i miękka.

YOSKINE GEISHA MASK Sakura Maska na Srebrnej Tkaninie 11,99 zł/20 ml

Ma dzia­ła­nie odży­wia­ją­ce i ujędr­nia­ją­ce. Nasą­czo­na serum, boga­tym w skład­ni­ki inspi­ro­wa­ne japoń­ską sztu­ką pie­lę­gna­cji skó­ry. Zawie­ra wyciąg z japoń­skiej wiśni Saku­ry, któ­ry rewe­la­cyj­nie odmła­dza, dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo i ujędr­nia­ją­co. Wygła­dza zmarszcz­ki, tak­że wokół oczu oraz szyb­ko niwe­lu­je obja­wy wiot­cze­nia skó­ry. Dzię­ki  zaawan­so­wa­ne­mu kom­plek­so­wi soi i nutri­pep­ty­dów sil­nie odży­wia i nawil­ża. Wypeł­nia skó­rę od środ­ka oraz redu­ku­je obja­wy zmę­cze­nia i stre­su. Nada­je cerze świe­ży i pro­mien­ny wygląd.

NUXE Nuxuriance GOLD Olejowe serum rewitalizujące 300 zł/30 ml

Cer­ty­fi­ko­wa­ne orga­nicz­ne serum ole­jo­we z eks­trak­tem z ole­ju ryżo­we­go i 4 dro­go­cen­ny­mi olej­ka­mi roślin­ny­mi zapew­nia dodat­ko­we odży­wie­nie i poma­ga wzmoc­nić skó­rę. Kon­sy­sten­cja olej­ku przy­wra­ca skó­rze uczu­cie kom­for­tu, a jego w 100% natu­ral­ny zapach z koją­cy­mi nuta­mi nero­li zapew­nia praw­dzi­wą chwi­lę przy­jem­no­ści pod­czas aplikacji.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

W dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej uwa­gi poświę­ca­my pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej, sta­ra­jąc się zni­we­lo­wać widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia i zacho­wać jej pięk­no na dłu­żej. W tym kon­tek­ście inno­wa­cyj­ne der­mo­ko­sme­ty­ki SESDERMA z linii RETISIL sta­ją się pio­nie­rem w…
Więcej
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…
Więcej
Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…
Więcej