Styl życia

Nowy rok – czas na zmiany. Nadchodzi generacja kobiet INTIMINY

W 2018 roku na ryn­ku pol­skim swo­ją pre­mie­rę mia­ła mar­ka INTIMINA ofe­ru­ją­ca serię pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do wszel­kich aspek­tów zdro­wia intym­ne­go kobiet. Fir­ma zapew­nia uni­kal­ny asor­ty­ment pomoc­ny pod­czas dni men­stru­acyj­nych, jak rów­nież w zakre­sie wzmac­nia­nia mię­śni dna mied­ni­cy. Dostar­cza bogac­two infor­ma­cji oraz roz­wią­zań na każ­dym eta­pie życia kobie­ty, odpo­wia­da­ją­cy jej współ­cze­sne­mu sty­lo­wi funk­cjo­no­wa­nia. 

INTIMINA to szwedz­ka mar­ka, któ­ra zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła podej­ście do higie­ny intym­nej w róż­nych pań­stwach na całym świe­cie. Teraz przy­szedł czas tak­że na Pol­skę. W odpo­wie­dzi na szko­dli­wość pod­pa­sek i tam­po­nów, zarów­no dla zdro­wia jak i śro­do­wi­ska, powsta­ła alter­na­ty­wa w posta­ci eko­lo­gicz­nych kubecz­ków men­stru­acyj­nych wie­lo­krot­ne­go żyt­ku. Mają for­mę misecz­ki lub kie­li­cha zbie­ra­ją­ce­go krew, posia­da­ją kra­wędź zapo­bie­ga­ją­cą roz­le­wa­niu oraz pod­sta­wę z koń­ców­ką umoż­li­wia­ją­cą  łatwy uchwyt. W swo­jej ofer­cie mar­ka posia­da trzy rodza­je kubecz­ków men­stru­acyj­nych LILY CUP (Lily Cup One, Lily Cup – w roz­mia­rze A i B, Lily Cup Com­pact – w roz­mia­rze A i B) oraz ZIGGY CUP z rewo­lu­cyj­nie pła­skim kształ­tem, dzię­ki cze­mu może być sto­so­wa­ny tak­że w trak­cie zbli­żeń intym­nych. Każ­dy z nich moż­na odpo­wied­nio zło­żyć i wygod­nie zaapli­ko­wać. Dopa­so­wu­ją się do kobie­ce­go cia­ła sta­no­wiąc do 12 godzin nie­prze­rwa­nej ochro­ny rów­nież pod­czas snu czy aktyw­no­ści fizycz­nej. Ich nie­wiel­ki roz­miar oraz moż­li­wość dodat­ko­we­go zło­że­nia spra­wia, że zmiesz­czą się nawet w kie­sze­ni. 

INTIMINA to tak­że instru­men­ty do popra­wia­nia zdro­wia intym­ne­go w zakre­sie wzmac­nia­nia mię­śni dna mied­ni­cy. Pomo­gą w tym Kegel Smart – pro­dukt wyko­rzy­su­ją­cy tech­no­lo­gię doty­ko­wych czuj­ni­ków, by dosto­so­wać odpo­wied­ni cykl ćwi­czeń oraz Lasel­le – trzy pro­gre­syw­ne cię­żar­ki, któ­re mogą być uży­te poje­dyn­czo jak rów­nież w połą­cze­niu, co daje moż­li­wość sper­so­na­li­zo­wa­nia tre­nin­gu w sze­ściu róż­nych kom­bi­na­cjach. Asor­ty­ment nauczy wła­ści­wej tech­ni­ki napi­na­nia i uno­sze­nia mię­śni, któ­re pro­wa­dzi do polep­sze­nia spraw­no­ści tej par­tii cia­ła.  

Dzię­ki współ­pra­cy z eks­per­ta­mi z dzie­dzi­ny gine­ko­lo­gii każ­dy pro­dukt został opra­co­wa­ny ze szcze­gól­ną dokład­no­ścią i wyko­na­ny z sili­ko­nu kla­sy medycz­nej – nie zawie­ra­ją szko­dli­wych sub­stan­cji che­micz­nych czy wybie­la­czy. Stwo­rzo­ne w zgo­dzie z naj­wyż­szy­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi stan­dar­da­mi jako­ści i bez­pie­czeń­stwa. 

Każ­dy pro­dukt INTIMINA udo­wad­nia, że nad­szedł czas zmia­ny na lep­sze – czas świa­do­mo­ści swo­je­go zdro­wia i kobie­cej siły. INTIMINA to syno­nim świe­żo­ści i nowo­cze­sno­ści. To świat, w któ­rym men­stru­acja nie sta­no­wi tema­tu tabu. Tu możesz być pew­na sie­bie i poczuć się kobie­tą w każ­dej sytu­acji.

 

Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­czek Vers-24 przy­go­to­wa­li­śmy walen­tyn­ko­wą pro­mo­cję od dzi­siaj do koń­ca mie­sią­ca z kodem: VERSLOVE dostaj­cie 15% zniż­ki na całe zamó­wie­nie! Nie zwle­kaj już dzi­siaj przy­łącz się do #kobie­ty­in­ty­mi­ny żyj zdro­wo i eko­lo­gicz­nie, chroń sie­bie i naszą pla­ne­tę! Śledź nas na Insta­gra­mie dowiedz się wię­cej o zdro­wiu intym­nym kobie­ty ? @intimina.pl www.intimina.pl

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy