Styl życia

Nowy rok - czas na zmiany. Nadchodzi generacja kobiet INTIMINY

W 2018 roku na ryn­ku pol­skim swo­ją pre­mie­rę mia­ła mar­ka INTIMINA ofe­ru­ją­ca serię pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do wszel­kich aspek­tów zdro­wia intym­ne­go kobiet. Fir­ma zapew­nia uni­kal­ny asor­ty­ment pomoc­ny pod­czas dni men­stru­acyj­nych, jak rów­nież w zakre­sie wzmac­nia­nia mięśni…

Więcej