Nowy lookbook Sabriny Pilewicz

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

???

Sabri­na Pile­wicz pre­zen­tu­je swój pierw­szy look­bo­ok.  Zdję­cia utrzy­ma­ne w komik­so­wym kli­ma­cie, pre­zen­tu­ją dwa obli­cza boha­ter­ki i róż­ne odsło­ny mini tore­bek. Cor­le­one #mes­sa­ge bag jest ener­gicz­ną hedo­nist­ką, nato­miast Paler­mo #boxy­bag to sto­no­wa­na i ele­ganc­ka, ale nie pozba­wio­na luzu boha­ter­ka. Dwie toreb­ki, róż­ne obli­cza – ta sama kobie­ta. Bo to jaką toreb­kę wybie­ra­my zale­ży nie tyl­ko od oka­zji, ale tak­że od nasze­go nastro­ju! W sesji domi­nu­je jeden z naj­go­ręt­szych tren­dów na ten sezon – DENIM.

???

S.P. „W tym lookbooku chciałam przede wszystkim zaprezentować edytowalność moich mini torebek. Na każdym zdjęciu pokazałam kilka odsłon torebki. Możemy bawić się długością paska, wybierać pomiędzy skórzanym czy łańcuchowym lub zestawiać je razem. W torebce PALERMO PLUS można także wymieniać fronty torebki, całkowicie zmieniając jej oblicze. Trudno zmienić charakter stylizacji z pomocą tej samej torebki, a jednak z moimi mini torebkami to jest możliwe”.

???

???

???

???

???

???

???

???

???

For Vers-24, War­saw

_____

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy