ModaNewsroom

Nowy lookbook Sabriny Pilewicz

Sabri­na Pile­wicz pre­zen­tu­je swój pierw­szy look­bo­ok.  Zdję­cia utrzy­ma­ne w komik­so­wym kli­ma­cie, pre­zen­tu­ją dwa obli­cza boha­ter­ki i róż­ne odsło­ny mini tore­bek. Cor­le­one #mes­sa­ge bag jest ener­gicz­ną hedo­nist­ką, nato­miast Paler­mo #boxy­bag to sto­no­wa­na i ele­ganc­ka, ale nie…

Więcej