Uroda

Nowość! Poznaj Phyto-Teint Perfection od Sisley Paris

Szukasz doskonałego podkładu, który nie tylko kryje niedoskonałości, ale także dba o kondycję Twojej skóry? Poznaj Phyto-Teint Perfection od Sisley Paris – matujący, zastygający i mocno kryjący podkład, który sprawi, że Twoja cera będzie wyglądać perfekcyjnie z każdym kolejnym dniem.

Nowość! Poznaj Phyto-Teint Perfection od Sisley Paris

Nowość! Poznaj Phy­to-Teint Per­fec­tion od Sisley Paris

Phy­to-Teint Per­fec­tion to nie tyl­ko pokład kry­ją­cy, ale tak­że pie­lę­gna­cyj­ny. Dzię­ki kom­plek­so­wi Ide­al Skin Com­plex, skó­ra sta­je się zdrow­sza i bar­dziej pro­mien­na z każ­dym użyciem.

Labo­ra­to­ria Sisley Paris ziden­ty­fi­ko­wa­ły czyn­ni­ki zewnętrz­ne, któ­re wpły­wa­ją na jakość skó­ry i stwo­rzy­ły inno­wa­cyj­ny kom­pleks o potrój­nym działaniu:

- Inten­syw­ne i natych­mia­sto­we nawil­że­nie skó­ry: Dzię­ki uni­kal­nej for­mu­le, Phy­to-Teint Per­fec­tion dostar­cza skó­rze głę­bo­kie­go nawil­że­nia, eli­mi­nu­jąc uczu­cie sucho­ści i zmę­cze­nia. Nawil­żo­na skó­ra wyglą­da mło­dziej i pro­mien­nie, co spra­wia, że efek­ty są widocz­ne od razu po aplikacji.

- Wygła­dze­nie powierzch­ni skó­ry: Dzię­ki spe­cjal­nie dobra­nym skład­ni­kom aktyw­nym, pod­kład Phy­to-Teint Per­fec­tion redu­ku­je drob­ne linie i zmarszcz­ki, nada­jąc skó­rze gład­kość i jedwa­bi­stą tek­stu­rę. Efekt wygła­dzo­nej skó­ry utrzy­mu­je się przez cały dzień, zapew­nia­jąc per­fek­cyj­ny wygląd nawet w eks­tre­mal­nych warunkach.

- Roz­świe­tle­nie cery: Kom­pleks Ide­al Skin Com­plex zawie­ra skład­ni­ki roz­świe­tla­ją­ce, któ­re doda­ją skó­rze natu­ral­ne­go bla­sku i pro­mien­no­ści. Efekt zdro­we­go, roz­świe­tlo­ne­go wyglą­du spra­wia, że Two­ja cera wyglą­da mło­dziej i bar­dziej wypoczęta.

Efek­ty są widocz­ne od razu – skó­ra jest wygła­dzo­na i wyrów­na­na, a nie­do­sko­na­ło­ści sta­ją się mniej widocz­ne. Dłu­go­trwa­ła, nie­roz­ma­zu­ją­ca się for­mu­ła zapew­nia per­fek­cyj­ne wygła­dze­nia cery i uczu­cie kom­for­tu przez cały dzień.

Nie musisz się mar­twić o nie­do­sko­na­ło­ści czy widocz­ność porów – Phy­to-Teint Per­fec­tion zapew­nia śred­nie do moc­ne­go kry­cie, ani nie zaty­ka porów. Two­rzy natu­ral­ne, mato­we wykoń­cze­nie, któ­re spra­wia, że Two­ja cera wyglą­da pięk­nie i ujednoliconie.

Dostęp­ny w sze­ro­kiej gamie odcie­ni, nowy pokład Sisley Paris Phy­to-Teint Per­fec­tion pasu­je do każ­de­go typu skó­ry, zapew­nia­jąc per­fek­cyj­ny wygląd bez wzglę­du na jej odcień.

Z Phyto-Teint Perfection od Sisley Paris ciesz się piękną, zdrową cerą każdego dnia!

 

Sisley Paris Supre­mÿa At Night The Supre­me Anti – Aging Skin Care Lotion – lotion do zadań specjalnych
Sisley Paris Eco­lo­gi­cal Com­po­und Advan­ced For­mu­la – nowa, dosko­nal­sza odsło­na kul­to­wej emulsji

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24

Komentarze

komentarzy