Uroda

Sisley Paris Supremÿa At Night The Supreme Anti – Aging Skin Care Lotion – lotion do zadań specjalnych

Noc to cenny czas czas, w którym nasza skóra uruchamia naturalne procesy naprawcze, regenerując się po szkodach wyrządzonych jej w ciągu dnia. Już 2009 r. laboratoria Sisley stworzyły wyjątkową odmładzającą pielęgnację na noc: Supremÿa łączącą przełomowe innowacje w zakresie chronobiologii i fizjologii skóry. To właśnie ten produkt zapoczątkował gamę specjalnie dedykowaną nocnej regeneracji skóry.

Sisley Paris Supremÿa At Night The Supreme Anti - Aging Skin Care Lotion - lotion do zadań specjalnych

Sisley Paris Supre­mÿa At Night The Supre­me Anti – Aging Skin Care Lotion – lotion do zadań specjalnych

Aby zwięk­szyć odmła­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści linii Supre­mÿa nale­ży odpo­wied­nio przy­go­to­wać skó­rę do noc­ne­go rytu­ału, akty­wu­jąc rege­ne­ra­cję. Klu­czem jest tutaj odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie powierzch­ni skó­ry, co zapew­nia lep­sze wchła­nia­nie klu­czo­wych skład­ni­ków pie­lę­gna­cyj­nych oraz pobu­dza głę­bo­ką komu­ni­ka­cję mię­dzy­ko­mór­ko­wą.  Lotion, któ­ry uzu­peł­nia odmła­dza­ją­cy rytu­ału Supre­mÿa spra­wia, że skó­ra lepiej wchła­nia klu­czo­we skład­ni­ki, akty­wu­jąc jej mecha­ni­zmy rege­ne­ra­cji i napra­wy. W efek­cie, skó­ra sta­je się pro­mien­na i odmłodzona.

Trzy­eta­po­we dzia­ła­nie: nawil­że­nie, sty­mu­la­cja i akty­wa­cja sku­tecz­nie uru­cha­mia mecha­ni­zmy rege­ne­ra­cji komó­rek skó­ry w nocy, kie­dy nasze cia­ło odpo­czy­wa, a umysł ucie­ka do świa­ta snów. To wła­śnie pod­czas snu nasza skó­ra roz­po­czy­na swój pro­ces odno­wy. 

Inten­syw­ne nawil­że­nie pozwa­la na lep­sze wchła­nia­nie klu­czo­wych skład­ni­ków., dla­te­go lotion Supre­mÿa dzia­ła jak baza, któ­ra przy­go­to­wu­je skó­rę do peł­ne­go wyko­rzy­sta­nia noc­ne­go rytu­ału. Fala nawil­że­nia sku­tecz­nie „sty­mu­lu­je” skó­rę, aby umoż­li­wić mak­sy­mal­ne wchła­nia­nie klu­czo­wych skład­ni­ków. For­mu­ła zawie­ra roz­twór bio­sa­cha­ry­dów poma­ga­ją­cych stop­nio­wo i dłu­go­trwa­le nawil­żać skó­rę oraz gli­ce­ry­nę, któ­ra przy­cią­ga i zatrzy­mu­je wodę w skó­rze. Zawar­tość pro­wi­ta­mi­ny B5 utrzy­mu­je zaś poziom nawil­że­nia skó­ry, któ­ra następ­nie jest goto­wa do opty­mal­ne­go wchło­nię­cia i mak­sy­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia klu­czo­wych skład­ni­ków z kolej­nych eta­pów noc­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go. Z kolei, sty­mu­la­cja skó­ry zwięk­sza jej prze­pusz­czal­ność i pozwa­la na głęb­sze wni­ka­nie klu­czo­wych skład­ni­ków, zwięk­sza­jąc chłon­ność skó­ry. Dzię­ki temu, klu­czo­we skład­ni­ki łatwiej prze­ni­ka­ją w głąb skó­ry, a pie­lę­gna­cja lepiej się wchła­nia. Eks­trakt z czer­wo­nej wino­ro­śli ma wła­ści­wo­ści uela­stycz­nia­ją­ce skó­rę, wspo­ma­ga jej rewi­ta­li­za­cję i pobu­dza mecha­ni­zmy noc­nej rege­ne­ra­cji. Reak­ty­wa­cja wymia­ny komór­ko­wej odpo­wia­da za pro­ces odbu­do­wy i dzia­ła­nie odmła­dza­ją­ce. Nie jest bowiem tajem­ni­cą, że z wie­kiem komu­ni­ka­cja mię­dzy­ko­mór­ko­wa ule­ga pogor­sze­niu. Dla­te­go też, reak­ty­wa­cja mecha­ni­zmów noc­nej rege­ne­ra­cji jest nie­zbęd­na do jej odno­wy. Supre­mÿa The Supre­me Anti-Aging Skin Care Lotion roz­bu­dza komu­ni­ka­cję komór­ko­wą, ini­cju­jąc noc­ną rege­ne­ra­cję oraz dzia­ła­nie odmła­dza­ją­ce, wzmac­nia­ne póź­niej­szą apli­ka­cją Supre­mÿa. Po wyczer­pu­ją­cym oddzia­ły­wa­niu stre­su oksy­da­cyj­ne­go w cią­gu dnia eks­trakt z Sopho­ra japo­ni­ca poma­ga przy­wró­cić skó­rze stan uko­je­nia, a jego anty­ok­sy­da­cyj­ne dzia­ła­nie w cią­gu nocy spra­wia, że skó­ra kolej­ne­go dnia jest zre­wi­ta­li­zo­wa­na, jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc swo­ją odpor­ność. Ten klu­czo­wy, wie­lo­funk­cyj­ny skład­nik budzi głę­bo­ką komu­ni­ka­cję komór­ko­wą (feno­men „cross-talk”) mię­dzy naskór­kiem a skó­rą wła­ści­wą, któ­ra uru­cha­mia rege­ne­ra­cję tka­nek. Dzia­ła­nie dru­giej fali klu­czo­wych, odmła­dza­ją­cych skład­ni­ków poma­ga chro­nić mło­dość skó­ry, przy­wra­ca jej ela­stycz­ność i sprę­ży­stość: eks­trakt z pep­ty­dów sojo­wych i ade­no­zy­na o dzia­ła­niu prze­ciw­zmarszcz­ko­wym, eks­trakt z orze­cha tygry­sie­go, któ­ry przy­wra­ca sprę­ży­stość i jędr­ność oraz wypeł­nia­ją­cy eks­trakt z algi Padi­na Pavo­ni­ca. Nie­mal natych­miast po apli­ka­cji skó­ra sta­je się inten­syw­nie nawil­żo­na, bar­dziej ela­stycz­na, wygła­dzo­na i jedwa­bi­sta, a w dodat­ku jest pobu­dzo­na i lepiej przy­swa­ja póź­niej­szą pie­lę­gna­cję. Z każ­dym poran­kiem skó­ra wyglą­da na zre­wi­ta­li­zo­wa­ną i wypo­czę­tą, a cera jest zre­ge­ne­ro­wa­na. W połą­cze­niu z odmła­dza­ją­cą pie­lę­gna­cją Supre­mÿa, skó­ra sta­je świe­tli­sta, ujędr­nio­na, pro­mien­na i wygładzona.

Co wię­cej, boga­ta, mlecz­na kon­sy­sten­cja świe­żej, otu­la­ją­ce for­mu­ły hybry­do­wej, pozo­sta­wia­ją­ca uczu­cie nagiej skó­ry koi zmy­sły, przez co ide­al­nie spraw­dza się w nocy – cza­sie relak­su, snu i spo­ko­ju. Natu­ral­ny zapach lotio­nu to bowiem połą­cze­nie dro­go­cen­nych olej­ków ete­rycz­nych róży dama­sceń­skiej magno­lii i gera­nium, któ­re mają dzia­ła­nie koją­ce, łago­dzą­ce i wyci­sza­ją­ce skó­rę. Dodat­ko­wo, zapew­nia dosko­na­łe samo­po­czu­cie i wyjąt­ko­wy kom­fort. Po apli­ka­cji i wma­so­wa­niu świe­ży i lek­ki woal zamie­nia się w odżyw­czą i otu­la­ją­cą for­mu­łę, któ­ra pozo­sta­wia na skó­rze nie­wy­czu­wal­ne, aksa­mit­ne i nie­tłu­ste wykończenie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy