Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Marka Manifiq&Co. powstała z ogromnej pasji i zamiłowania do mody. Projektanci w nieszablonowy sposób interpretują najnowsze trendy, przelewając je na wyrafinowane i kobiece kroje. Każdą kolekcję cechuje dbałość o najmniejsze szczegóły.

Manifiq.papilio3312www

W ofer­cie Manifiq&Co. znaj­dzie­my deli­kat­nie dopa­so­wa­ne sukien­ki, pod­kre­śla­ją­ce talię, roz­klo­szo­wa­ne spód­ni­ce, z fine­zyj­nym wykoń­cze­niem. Koron­ki, fal­ban­ki doda­ją­ce nie­zwy­kłej kobie­co­ści. Guzi­ki, któ­re wyglą­da­ją jak biżu­te­ria i two­rzą sub­tel­ne wykoń­cze­nie dla cało­ści stro­ju. Da się zauwa­żyć uni­wer­sal­ność pro­jek­tów, znaj­dzie­my tu  zarów­no kla­sycz­ne, ponad­cza­so­we wzo­ry, jak i bar­dziej swo­bod­ne na co dzień. Dostęp­na ofer­ta pozwa­la nam z pięk­nej sukien­ki wie­czo­ro­wej wsko­czyć w dres, w któ­rym będzie­my wyglą­dać rów­nie wygod­nie co ele­ganc­ko.

Manifiq.papilio2900www

Mimo tak sze­ro­kiej ofer­ty ryn­ku w świe­cie mody, z pew­no­ścią zauwa­ży­my w  tłu­mie świe­że i deli­kat­ne pro­po­zy­cje od Manifiq&Co. War­to zaj­rzeć do sza­fy Manifiq&Co. i zna­leźć coś wyjąt­ko­we­go dla sie­bie.

16_MANIFIQ&CO_379ZL 12_MANIFIQ&CO_329ZL 3_MANIFIQ&CO_299ZL

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *