ModaNewsroom

Nowa marka Manifiq&Co.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Mar­ka Manifiq&Co. powsta­ła z ogrom­nej pasji i zami­ło­wa­nia do mody. Pro­jek­tan­ci w nie­sza­blo­no­wy spo­sób inter­pre­tu­ją naj­now­sze tren­dy, prze­le­wa­jąc je na wyra­fi­no­wa­ne i kobie­ce kro­je. Każ­dą kolek­cję cechu­je dba­łość o naj­mniej­sze szcze­gó­ły. W ofer­cie Manifiq&Co.…

Więcej