NewsroomUroda

Nowa linia kosmetyków do włosów od YOPE

Polska marka kosmetyków YOPE powstała z miłości do natury i oferuje wszystko, co w niej najlepsze, dbając o czystość w domu, pielęgnację rąk i ciała, a od niedawna także włosów! Poznajcie najnowszą linię ekologicznych szamponów i odżywek, które pokochacie.

 

Nowa linia kosmetyków do włosów od YOPE

Pro­duk­ty YOPE są w 100% natu­ral­ne oraz łagod­ne dla skó­ry. W dodat­ku obłęd­nie pach­ną i pięk­nie wyglą­da­ją, a wszyst­ko to w niskiej cenie. Naj­now­sza linia kosme­ty­ków powięk­szy­ła się o stwo­rzo­ne do zadań spe­cjal­nych szam­po­ny i odżyw­ki: Mle­ko owsia­ne (do wło­sów nor­mal­nych), Orien­tal­ny ogród (do wło­sów suchych, znisz­czo­nych i pozba­wio­nych bla­sku) czy Świe­ża tra­wa (do wło­sów prze­tłusz­cza­ją­cych się) w 98% skła­da­ją­ce się ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go bez szko­dli­wych para­be­nów, SLS i SLES, zadba­ją o Two­je wło­sy, pie­lę­gnu­jąc i odbu­do­wu­jąc je aż po same koń­ce. Przy­jem­ne, odświe­ża­ją­ce i kwia­to­wo-drzew­ne zapa­chy spra­wią, że codzien­ne mycie sta­nie się czy­stą przy­jem­no­ścią. Dla jesz­cze lep­sze­go efek­tu i wzmoc­nie­nia z tych samych linii powsta­ły tak­że trzy wyjąt­ko­we, natu­ral­ne odżyw­ki do wło­sów o lek­kich for­mu­łach do codzien­ne­go sto­so­wa­nia, któ­re pie­lę­gnu­ją i dogłęb­nie odży­wia­ją nie obcią­ża­jąc ich. 

Tra­dy­cyj­nie, każ­de z este­tycz­nych opa­ko­wań szam­po­nów i odży­wek YOPE zdo­bią zabaw­ne rysun­ki papug z nastro­szo­ny­mi pió­ra­mi, któ­re oprócz tego, że zadba­ją o Two­ją skó­rę gło­wy, będą pięk­nie wyglą­dać w łazience.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwilę…
Więcej