ModaNewsroom

Nowa kolekcja Style od Triumph

Czasy, gdy bieliznę nosiło się wyłącznie pod ubraniem, już dawno minęły. Na wybiegach i ulicach coraz częściej widzimy stylizacje, w których gra ona główną rolę – biustonosz widoczny pod przezroczystą bluzką, koronkowe body połączone z jeansami i elegancką marynarką. Możliwości jest wiele, ale zasada ta sama – w tym sezonie bieliznę pozostawiamy na wierzchu!

marka Triumph, bielizna

W tym mie­sią­cu mar­ka Triumph sta­wia na zmy­sło­wą kolek­cję Sty­le. Nowa, peł­na żywych kolo­rów seria Fan­ta­sy Spo­tli­ght to luk­su­so­wy, mister­nie wyko­na­ny biu­sto­nosz bez fisz­bin, któ­ry został ozdo­bio­ny hafto­wa­ny­mi moty­wa­mi kwia­to­wy­mi. W połą­cze­niu z prze­zro­czy­stym mate­ria­łem z sia­tecz­ki two­rzy ide­al­ny zmy­sło­wy look.

Nato­miast, nowa ozdob­na seria Palm Spo­tli­ght łączy codzien­ny kom­fort i modę, dzię­ki natu­ral­nym kro­jom i mod­nym kolo­rom. 

Czy wiesz że…? W tym sezo­nie kolek­cja Sty­le zosta­ła zain­spi­ro­wa­na sesją zdję­cio­wą z 1970 roku z archi­wum mar­ki Triumph. Kon­cept sesji opie­rał się na moty­wach kwia­to­wych w róż­nych for­mach. Połą­cze­nie pięk­na doj­rza­łych już kwia­tów i ich deli­kat­nych płat­ków z żywy­mi kolo­ra­mi daje bar­dzo kobie­cy i świe­ży efekt.

bielizna Triumph bielizna Triumph biustonosz Triumph

#Toge­ther­We­Triumph

Kolek­cja dostęp­na w wybra­nych salo­nach oraz na www.triumph.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy