ModaNewsroom

Nowa kolekcja Style od Triumph

Cza­sy, gdy bie­li­znę nosi­ło się wyłącz­nie pod ubra­niem, już daw­no minę­ły. Na wybie­gach i uli­cach coraz czę­ściej widzi­my sty­li­za­cje, w któ­rych gra ona głów­ną rolę – biu­sto­nosz widocz­ny pod prze­zro­czy­stą bluz­ką, koron­ko­we body połą­czo­ne z…

Więcej